• darkblurbg

 VOLG ONS VIA SOCIALE MEDIA VOOR HET LAATSTE NIEUWS!

woensdag 3 juli 2024

REFLECTIE, nog 622 dagen te gaan...

Gisteren tijdens de ‘algemene beschouwingen' bij de gemeenteraadsvergadering over de kadernota deed onze fractievoorzitter Lisanne een hele belangrijke oproep aan JOU!
Een oproep om te laten weten wat jij vindt van ons en wat wij doen.
Dat kan je doen door (evt. anoniem) ons REFLECTIEFORMULIER in te vullen.

Dit is héél belangrijk voor ons. Wij hebben namelijk zelf al veel ideeën, maar zijn ook heel benieuwd wat die van jou zijn. Deze raadsperiode heeft nog 622 kostbare dagen namelijk. Dagen waarin wij onze levendige dorpen en wijken, nóg mooier, gezonder, duurzamer, groener, veiliger, gelijkwaardiger en gezelliger kunnen maken.


dinsdag 2 juli 2024

INSTALLATIE NIEUW RAADSLID VOOR VENRAY Lokaal

Tijdens de raadsvergadering werd gisteren Orhan Daud geïnstalleerd als raadslid voor VENRAY Lokaal.
Hij neemt de plek in van Harold Stevens die afgelopen donderdag afscheid nam van de gemeenteraad.
Na de belangrijke woorden "dat verklaar en beloof ik" verwelkomde burgemeester Michiel Uitdehaag hem tot de gemeenteraad van Venray.
Orhan heeft er ontzettend veel zin in en zal zich binnenkort voorstellen via de gebruikelijke kanalen van VENRAY Lokaal.

dinsdag 2 juli 2024

KADERNOTA 2025

Gisterenavond was de aftrap van de behandeling van de Kadernota 2025.
In de kadernota staat hoe Venray het komende jaar haar budget besteedt.
Met behulp van de laatste jaarrekening is eerst de huidige financiële situatie van de gemeente bekeken en zijn nu de plannen voor de komende periode gepresenteerd.

Kritisch hebben wij als lokale partij naar de kadernota 2025 gekeken.
Er werden door verschillende fracties vragen gesteld en de beantwoording van het college vind je hier.
Gisterenavond én vanavond bespreken we dit alles in de gemeenteraad.
Fractievoorzitter Lisanne heeft gisteren de VENRAY Lokaal-visie op dit plan gegeven. Zie hieronder.
Er zullen vanavond diverse moties (opdrachten) en amendementen (wijzigingen) voorbij komen, zoals onze motie ‘Gezonde Buurten’.
🎙 Volg mee vanaf 19.00 uur: https://venray.raadsinformatie.nl/live

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VENRAY Lokaal op KADERNOTA 2025

We zijn halverwege de bestuursperiode, een logisch moment om tussentijds de balans op te maken. Deze beschouwingen kunt u zien als het reflectieverslag van de gemeente, maar ook van onszelf als VENRAY Lokaal. Bij VENRAY Lokaal vinden we het belangrijk om professionele kwetsbaarheid te tonen en reflectief te zijn, essentieel voor een nieuwe bestuurscultuur.

We zijn blij met de voortgang van onze woningbouwprojecten en het vaststellen van de doelgroepenverordening. Dit zorgt ervoor dat er de juiste woningen beschikbaar komen. Toch staan we voor uitdagingen zoals maatschappelijke weerstand, stijgende bouwkosten en net congestie. Dit vereist investeringen in goede participatietrajecten. Hier zullen we morgen uitgebreider bij stilstaan. Daarnaast is dit wel een dossier waar we scherp op moeten blijven, want we moeten voor iedereen een passend huis kunnen creëren.

Op het gebied van inclusie moeten we erkennen dat we er nog niet zijn. Vorige week hebben we als raad unaniem een motie aangenomen om dit dossier in een stroomversnelling te krijgen. Het is tijd voor concrete acties om daadwerkelijk vooruitgang te boeken. De komende twee jaar zullen we een actievere rol pakken en onze controlerende taak beter benutten.
Daarnaast hebben we deze periode een nieuw armoedebeleid vastgesteld, maar de uitvoering vereist nog steeds onze aandacht. We maken ons zorgen over de groeiende jeugdwerkloosheid en jongeren in de bijstand. Deze kwetsbare groep verdient gerichte aandacht en actie. We staan hierin open voor goede ideeën en samenwerking met andere partijen.

Er is veel te doen voor onze jeugd, maar er is een gat voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar. We zijn blij met ontwikkelingen zoals de vernieuwing van de Jera, maar maken ons zorgen over het uitblijven van ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld The B. Tijd om jongeren echt de sleutel in handen te geven onder goede begeleiding.
Investeringen in de jeugd zijn ook gedaan in het onderwijs. We trekken graag de portemonnee voor onze toekomst. Uitbreiding van het onderwijsaanbod in Venray en investeringen in nieuwe schoolpanden zijn cruciaal voor de toekomst van onze jongeren, zoals Focus Spectrum, Raayland en De Talententuin.
Het werken aan een gezonde leefomgeving heeft in deze periode een nog belangrijkere plek gekregen. In de midterm-review van het college viel te lezen dat er nog gestart moet worden met meer ruimte voor groen, beweging en ontmoeting in de woonomgeving. Morgen zullen we met onze motie gezonde buurten hier een kickstart aan geven. De motie Gezonde Buurten geeft namelijk concreet uitwerking aan hoe we onze inwoner echt de sleutel in handen kunnen geven met de juiste ondersteuning. 

Andere plannen voor onze gezonde leefomgeving: de uitbreiding van ons bosareaal, vastgestelde kernwaarden voor een veilige en gezonde leefomgeving, en ons beleid rond spuitzones. Dit alles laat zien dat we gezondheid serieus nemen.
Met de nieuwe bibliotheekvisie willen we speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Nederlandse taalcursussen zijn essentieel voor integratie en participatie. Venray wil verantwoordelijkheid nemen door samen te werken met werkgevers en onderwijsinstellingen voor scholing op maat.

De ontwikkeling van een nieuwe bestuurscultuur verloopt positief, maar er zijn nog stappen te zetten. We moeten kritisch zijn op ons eigen handelen, vooral bij participatietrajecten en de positie van de raad. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Het kan niet zo zijn dat wij het anders doen, dan we van de inwoner verlangen. Daarnaast moeten we als raad een actievere rol spelen in het beleidsvormingsproces en duidelijke kaders stellen. Niet alleen het ja/nee besluit aan de achterkant, maar nog vaker transparant aan de voorkant van grote dossiers van gedachte wisselen. 

Laten we deze reflectie gebruiken als leidraad voor concrete acties richting een inclusieve, gezonde en welvarende toekomst voor alle inwoners van Venray. Bij een reflectieverslag hoort ook het ophalen van feedback. Na vandaag zetten we het VENRAY Lokaal Reflectieformulier online. Laat ons weten wat beter kan, wat u graag anders zou zien en waar we ons de komende twee jaar druk om moeten maken. Samen maken we elkaar slimmer, sterker en beter. Voor onze Gemeente Venray.

woensdag 1 mei 2024

Raadslid VENRAY Lokaal Harold Stevens maakt plaats voor Orhan Daud.

Harold Stevens, gewaardeerd raadslid bij VENRAY Lokaal, heeft aangekondigd dat hij met ingang van juli stopt als raadslid. Na een periode goed overwegen, kwam hij tot de conclusie dat het werken ín de politiek niet voldoende bij hem past. Hij zal de komende periode nadenken hoe hij zich binnen de partij kan richten op werken áán de politiek, waar hij zich beter op zijn plaats voelt. Naar verwachting zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni worden stilgestaan bij zijn vertrek. 

Hoewel deze beslissing niet lichtvaardig is genomen, is Harold dankbaar voor de steun en het vertrouwen van zijn collega-raadsleden, de partij, en natuurlijk de kiezers. "Ik ben trots op wat we als partij hebben bereikt en dankbaar voor de geweldige en leerzame periode" aldus Harold.
"Ik hoop op begrip, want ik voel verantwoordelijkheid naar de partij en de kiezers. Het was absoluut geen gemakkelijke keuze, maar ik zie er nu enorm naar uit om op een andere manier betrokken te blijven bij VENRAY Lokaal, waar ik meer in mijn kracht kom te staan."

In een brief aan de leden van VENRAY Lokaal geeft hij o.a. aan dat hij hen dankbaar is voor het gestelde vertrouwen en de mooie tijd. Hij is trots op de ‘politieke aardverschuiving’ van 2022, waarbij VENRAY Lokaal de grootste werd van Venray en wenst zijn opvolger veel succes.
Vanuit de partij klinkt er begrip voor Harold’s keuze. “We begrijpen het, politiek is niet voor iedereen. Het is moedig dat hij aan de bel heeft getrokken, in plaats van door te gaan tegen beter weten in. We zijn ontzettend dankbaar voor al het werk dat Harold verricht heeft en dan ook blij dat hij verbonden blijft aan VENRAY Lokaal. We zijn ervan overtuigd dat we een passende rol voor hem zullen vinden" zegt Lisanne Wisgerhof, fractievoorzitter VENRAY Lokaal.

OPVOLGER ORHAN DAUD
De plaats van Harold zal worden ingenomen door huidig commissielid Orhan Daud, de eerstvolgende op de VENRAY Lokaal-kieslijst van 2022. Hij heeft er ontzettend veel zin in.
Orhan (34) is geboren in Iraaks Koerdistan. Hij woont al 24 jaar in Limburg en sinds 2017 met plezier met zijn gezin in Landweert.
Later zullen we hem uitgebreid aan jullie voorstellen.


woensdag 08 november 2023

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2024

Gisterenavond liet fractievoorzitter Lisanne weten wat VENRAY Lokaal vindt van de begroting die de Venrayse raad voorgelegd was.
Elke partij kreeg 5 minuten spreektijd.
Wil je weten wat onze mening is over het plan van besteding van het geld in Venray voor 2024?
Bekijk dan de video:De gehele raadsvergadering kun je bekijken via: https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/1038038
(je moet er wél even de tijd voor nemen 😉)
TIP: Als je agendapunt 4 uitklapt en naar beneden scrollt, kun je ook specifieke sprekers beluisteren.

Dit is in één oogopslag van de inkomsten en uitgaven, volgens de begroting 2024

dinsdag 4 juli 2023

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2024

Hoe besteedt Venray het komende jaar haar budget?
Daar geeft de kadernota een antwoord op.
Met behulp van de laatste jaarrekening wordt eerst de huidige financiële situatie van de gemeente bekeken en daarna bepaald wat belangrijk is voor de komende periode.
Fractievoorzitter Lisanne geeft de visie van VENRAY Lokaal hierop: 


Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad, geachte aanwezigen,

Na een bewogen aantal weken is het tijd om het politieke seizoen af te sluiten met de kadernota. Ondanks dat er afgelopen weken onvrede was, was de inwoner ook dichter bij de politiek. We hebben opnieuw bevestigd gekregen dat burgerparticipatie, communicatie en dialoog met onze inwoners van onschatbare waarde zijn. En als gemeenteraad deden we iets bijzonders. We stuurden bij. Iets wat misschien als een van onze logische taken zou behoren, maar dat niet altijd geweest is of gebeurt. Een bijsturing waarin we geluisterd hebben naar inwoners, kritisch zijn geweest op ons eigen handelen en het college en misschien zelfs van oudsher bepalende en vanzelfsprekende rollen van oppositie en coalitie op de achtergrond hebben gezet en keuzes hebben durven maken. Misschien ongewoon, maar desondanks gewenst.

En dat zal nog wel vaker gaan gebeuren, een politieke verrassing. We hopen dan ook dat partijpolitiek en ouderwetse gewoontes die het algemeen belang niet dienen, ook steeds meer tot het verleden behoren. We hopen dat we de politieke arena omtoveren tot een gesprekstafel zoals hij ooit bedoeld is. Dat betekent ook dat we bijvoorbeeld in de coalitie vertrouwen hebben in elkaar, maar ook de ruimte laten voor elkaar en ook dat wij als coalitiepartij zullen blijven bijsturen als we dat nodig vinden: voor het algemeen belang. 

Maar laten we er als politiek vooral voor blijven zorgen dat we dichtbij de mensen staan, niet alleen omdat het moet, maar omdat het écht werkt. Morgen zullen wij ook een motie indienen om het uitdaagrecht toe te voegen aan ons burgerparticipatiebeleid een mooie manier om samen met de inwoner en de gemeente goede initiatieven te realiseren. Samen kunnen we ten slotte mooie dingen bereiken. 

Echter, het is niet altijd rozengeur en maneschijn en “samen”. Want de afgelopen tijd is ook gebleken dat er op veel plekken nog keihard gewerkt mag worden aan onze inclusieve samenleving. Het zal u inmiddels niet meer verbazen dat VENRAY Lokaal wil gaan voor inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft. Daar kunnen wij absoluut niet de enige in zijn. Hoewel de inclusie-agenda die wij juni vorig jaar hebben vastgesteld, waar wij jarenlang voor gepleit hebben, een mooi vertrekpunt is. Hebben we nog een hele hoop werk te verrichten. We hebben signalen ontvangen dat het op veel vlakken namelijk nog ondermaats gesteld is in onze gemeente. Naast een aantal hele goeie punten in het G-Debat, horen we onder andere dat personen met een handicap nog steeds tegen veel obstakels oplopen in het centrum, een aantal LHBTI+ jongeren nog steeds moeilijk uit de kast te komen en het lastig vinden zichzelf te zijn en hebben we ook nog een grote uitdaging als het gaat om algeheel respect en racisme. Hier moeten we echt stappen in zetten. Ons ‘Artikel 1’ staat prachtig te pronken in de raadzaal, maar nu is het tijd om als gemeente een tandje bij te zetten. Er is na lang wachten eindelijk een aanjager voor de focusgroep. Waarom heeft dit zo lang geduurd? En is de datum voor de jaarlijkse evaluatie al geprikt? We moeten aan de slag. Geen woorden, maar daden, zouden ze in Rotterdam zeggen.

Wat ons wel gelukkig stemt, is dat een aantal langverwachte plannen eindelijk van de grond komen. Naast het bouwen, bouwen, bouwen wat de komende tijd op de planning staat en waar echt flink schot in de zaak komt met de regionale woonvisie, gaat het komend jaar ook over verbouwen, verbouwen, verbouwen. We zijn verheugd om te zien dat de keiharde inzet van vrijwilligers eindelijk vruchten afwerpt en dat plannen die andere bestuursperiodes niet van de grond konden komen, eindelijk uitgevoerd kunnen worden. Als de plannen voor de begroting op orde zijn hoeven de jongeren uit Ysselsteyn en omstreken niet langer onder een lekkend dak te dansen en krijgen de kerk in Wanssum en de Schól in Heide welverdiende metamorfoses. Echter, we maken ons zorgen over de gemeenschappen die nog geen plannen hebben ingediend. Hoe gaan we hier als gemeente mee om? De sociale cohesie binnen wijken en dorpen is immers wat Venray zo bijzonder maakt. Zodoende is het belangrijk om achteruit te kijken en daarna vooruit te kijken. Zodoende dienen we morgen de voorgenomen motie voor evaluatie van ‘Schoon door de Poort’ mee in. 

Het buitengebied van Venray verandert ook. Agrarische ondernemers benutten landelijke regelingen en nieuwe bestemmingen dienen zich aan. Dit biedt ook kansen voor het toerisme in onze regio. Met prachtige wandel- en fietspaden én een overvloed aan kunst, cultuur en evenementen hebben we iets unieks te bieden. Laten we dit volop benutten en Venray als toeristische bestemming op de kaart zetten. Niet alleen het wandelen en fietsen, maar juist ook de prachtige evenementen die Venray te bieden heeft. Die evenementenkracht in Venray is duidelijk te zien als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe talloze vrijwilligers hun schouders eronder zetten voor de organisatie van het LVK. Zo kon heel Limburg zien, wat wij allemaal wel niet voor elkaar boksen in onze prachtige gemeente. En de lijst van prachtige jaarlijkse evenementen is nog veel langer. Dus laten we niet alleen maar insteken op het wandelen en fietsen, maar het breedste perspectief zien wat Venray te bieden heeft. En nee, wat ons betreft is Venray niet het nieuwe Texel, maar er zijn nog kansen die onbenut zijn. Wat ons betreft een mooie stimulans van de economie die vastgelegd zou moeten worden in een stimuleringsagenda!

Maar we moeten ook onze zorgen delen. Het ravijnjaar staat voor de deur en dit kan gevolgen hebben. We moeten zuinig zijn met onze structurele uitgaven, maar dat mag niet ten koste gaan van degenen die zorg en hulp nodig hebben. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de meest kwetsbaren ondersteunen. We zeiden het in november al tijdens de begrotingsbehandeling, maar herhalen het graag: 

We moeten er namelijk alles aan doen om in tijden van weinig of minder geld, dat bezuinigen niet op het geluk van de inwoners van Venray wordt gedaan. Venray moet boodschappen kunnen blijven doen, maar Venray moet ook kunnen blijven sporten, Venray moet ook naar de evenementen kunnen, het theater, de fanfare, de soos, de schutterij en zangles kunnen blijven gaan. 

Tot slot willen we pleiten voor het behoud van de leefbaarheid in al onze dorpen en de gehele gemeente Venray. Het is verschrikkelijk om te zien dat ons zorgaanbod verschraalt.  Laten we ervoor zorgen dat we de juiste ondersteuning bieden en de leefbaarheid in stand houden. Venray zou een gemeente moeten zijn die meedenkt, meebeweegt en de ruimte opzoekt om haar faciliterende rol te laten zien. En ook wij weten dat dit niet altijd kan, maar daar waar het kan moet de ruimte er zijn om het samen te doen. En daar waar het niet kan, zullen we onze bestuursverantwoordelijk nemen als VENRAY Lokaal, als coalitie, als gemeenteraad en als het gehele gemeentebestuur. Daar vertrouwen wij op. 

-Lisanne Wisgerhof, fractievoorzitter VENRAY Lokaal

dinsdag 11 april 2023

100 DAGEN FRACTIEVOORZITTER

Lisanne Wisgerhof is vandaag precies 100 dagen fractievoorzitter van VENRAY Lokaal.
Een perfect moment voor een interview 🎙️.
Wil je Lisanne beter leren kennen? Dan moet je zeker kijken!

zaterdag 4 maart 2023

15 MAART STEMMEN

15 maart zijn de Provinciale Staten- én Waterschapsverkiezingen.
JIJ kan je mening laten horen door te gaan stemmen. Dit is niet alleen belangrijk voor de Provinciale Staten en Waterschappen, want 30 mei kiest de Provinciale Staten vervolgens de 75 leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering, heel belangrijk dus!
Wij als lokale partij zijn niet verkiesbaar in ieder geval, maar er is keuze genoeg.
Jij bent een belangrijke schakel in de politiek, ook als dat misschien niet zo voelt.
Let wel, je hebt maar één stem en die kan zomaar het verschil maken!

Meer weten over de verkiezingen?
Wat doen de Provinciale Staten en de Waterschappen eigenlijk?

In twee video's leggen we dit kort voor je uit:

PROVINCIALE VERKIEZINGEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

vrijdag 23 december 2022

Nieuwe fractievoorzitter voor VENRAY Lokaal

Harold Stevens, de huidige fractievoorzitter van VENRAY Lokaal heeft aangegeven zijn taak als fractievoorzitter per 1 januari a.s. neer te leggen.
VENRAY Lokaal werd in maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij.
Het werk als raadslid en fractievoorzitter is geen baan, dat doe je er meestal bij.
De kunst is dan om de juiste balans te vinden met persoonlijke omstandigheden zoals je werk en je dierbaren.
Harold Stevens: ‘De rol als lijsttrekker, raadslid, coalitie-onderhandelaar én fractievoorzitter hebben veel van me geëist. Soms moet je lastige keuzes maken en het gevoel van falen en bang zijn anderen teleur te stellen liggen dan op de loer. Doorgaan, de grens over en maar zien waar het eindigt is ook een keuze. Maar dit laatste gaat altijd ten koste van beide. Deze overweging heeft mij ertoe doen besluiten mijn fractievoorzitterschap neer te leggen’.

VENRAY Lokaal heeft alle begrip getoond voor deze beslissing en bedankt Harold voor alle inspanningen als fractievoorzitter voor VENRAY Lokaal en daarmee voor Venray. VENRAY Lokaal heeft raadslid Lisanne Wisgerhof als de nieuwe fractievoorzitter aangewezen. Lisanne heeft in de afgelopen twee maanden, als plaatsvervangend fractievoorzitter, bewezen dat ze met deze functie uit de voeten kan en daar hebben wij alle vertrouwen in. Zij zal in voorkomende gevallen worden vervangen door Amira Luydens. Harold Stevens blijft lid van de raadsfractie van VENRAY Lokaal.

Cor Vervoort, voorzitter VENRAY Lokaal

zaterdag 17 december 2022

Centrumactie: Venray zoekt een nieuwe burgemeester

Het was koud vandaag, maar dat weerhield de bezoekers aan het sfeervolle centrum van Venray niet om gezellig te shoppen. Men was verrast VENRAY Lokaal tegen het lijf te lopen en wilden graag meedenken.
De werkkamer van de burgemeester was nagebouwd en men kreeg een heuze ambtsketen om als men plaats nam achter het bureau. Aangeschoven kinderen mochten deze keten mee naar huis nemen.
Door de lokale politieke partij werd de vraag gesteld: “Wat zou jij in Venray veranderen als je voor even de sleutel in handen had?”, waarna men een snoepsleutel met informatie overhandigd kreeg.
Er werden vele wensen en zorgen uitgesproken die o.a. gingen over het behoud van oude gebouwen in Venray, verloedering van het centrum, verkeersveiligheid, verplaatsen van coffeeshops en de verschraling van de (spoed)zorg. Terugkerende  items waren ook: meer te doen voor de jonge jeugd, betaalbare woningen en gelijke kansen voor iedereen.
Sommige mensen hadden hele specifieke wensen: “een mediamarkt”, “goedkoper voedsel”, “meer voetbalveldjes”, “gratis snoep en chocolade voor iedereen”, “een reuzeschaatsbaan” en “een vrouw als burgemeester, die zichtbaar is”.
Natuurlijk kunnen we niet al deze wensen in vervulling laten gaan. Maar onze volksvertegenwoordigende taak nemen we erg serieus, en daarvoor moéten wij met Venray in gesprek. Een goede start voor het nieuwe jaar.
FOTO: We konden zelfs een compleet nieuw en jong college van B&W vormen!
v.l.n.r. Famke, Lotta, Norah, Mirte, Fleur en vooraan ‘burgemeester-voor-5-min’ Suze.

woensdag 16 november 2022

Venray zoekt een nieuwe burgemeester

Waarnemend burgemeester Leontien Kompier is helaas slechts tijdelijk de burgemeester van Venray.
Hoe komen we nu aan een nieuwe?
De ingestelde vertrouwenscommissie heeft inmiddels, samen met 600 reacties van inwoners, een profielschets samengesteld.
Vanavond zal deze vastgesteld worden door de gemeenteraad en kunnen vervolgens de benodigde stappen doorlopen worden.
Welke stappen? Bekijk deze korte video.

woensdag 9 november 2022

Algemene beschouwingen VENRAY Lokaal

De algemene beschouwingen Programmabegroting 2023 incl. Meerjarenbegroting 2024-2026 van VENRAY Lokaal gemist?

De algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF of te bekijken als video


Gesproken: Lisanne Wisgerhof, plaatsvervangend fractievoorzitter VENRAY Lokaal


dinsdag 8 november 2022

Begrotingsbehandeling 08-11

Vandaag start om 17 uur de raadsvergadering welke in het thema staat van de begroting 2023.
Er zullen waarschijnlijk 17 moties en 1 amendement voorbij komen.

𝐕𝐄𝐍𝐑𝐀𝐘 𝐋𝐨𝐤𝐚𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭 𝟒 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐝:
* Instellen van een fonds voor gevolgen van energie- en inflatieproblemen.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Inwoners, accommodaties en MKB bedrijven steunen die in zware problemen komen.

* Een proef starten ‘samenwonen voor bijstandsgerechtigden zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering’.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Velen durven niet samen te gaan wonen wegens hun wijzigende financiële situatie en er hierdoor meer doorstroming op de (sociale huur-)woningmarkt zal zijn.

* Een actieplan maken om seksuele (straat)intimidatie terug te dringen, met onderzoek, bewustwordingscampagne en een meldpunt.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Omdat iedereen zich veilig moet kunnen voelen.

* De totale taakstelling accommodatiebijdrage á €114.495 te laten vervallen.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Het is niet passend nu een bezuiniging door te voeren terwijl we weten dat de accommodaties het juist nu zo moeilijk hebben.

𝐃𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐨𝐨𝐤 𝐦𝐞𝐞 𝐢𝐧:
* Onderzoek doen naar een mogelijk verzamelgebouw voor diverse non-organisaties die door de gemeente (financieel) ondersteund worden.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Dit wegens de soms verouderde situaties, slechte bereikbaarheid, hoge lasten en gebrek aan flexibiliteit.

* Na positief besluit een voorschot geven aan projectplan Jera
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Dit omdat het nog hele tijd duurt voordat er geld vrijkomt voor realisatie van het projectplan en het gebouw bouwkundig en qua gebruiksmogelijkheden niet meer in een goede staat is.

* Reserveren van een startbedrag van €50.000 voor de uitvoering van de resultaten van de evaluatie armoede- en schuldenbeleid 2023 en een plan van aanpak voor te leggen.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Steeds meer mensen raken in financiële problemen, waardoor zij en/of hun gezinsleden niet mee kunnen doen in de samenleving.

* Sancties invoeren op het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Het moet ontmoedigd worden arbeidsmigranten illegaal te huisvesten, vaak gebeurd dit onveilig of niet-humaan.

* Inventarisatie pachtgronden en openstaande en te realiseren natuurcompensatie. Met hierbij een plan tot realisatie van de nog openstaande natuurcompensatie.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Meerdere hectaren opgelegde natuurcompensatie zijn nog niet gerealiseerd.

* Onderzoek doen naar onveilige verkeerssituaties en een plan van aanpak uitwerken.
𝚆𝙰𝙰𝚁𝙾𝙼?
Er vinden regelmatig aanrijdingen plaats, in het bijzonder op de diverse rotondes en oversteekplaatsen. Het gebruik van de fiets gezond is en belangrijk voor recreatieve en toeristische doeleinden.

Wellicht zullen er meerdere voorstellen komen die we mee indienen of gaan steunen, afhankelijk van het debat uiteraard.
Volg de raadsvergadering LIVE via: https://venray.raadsinformatie.nl/live

woensdag 22 november 2022

Hij is weer terug!

VENRAY Lokaal heeft een nieuwe verenigingsvoorzitter!

Terug van weggeweest…..Cor Vervoort.

Het voorzitterschap van een politieke partij moet je niet onderschatten. Het is een verantwoordelijke taak, zeker rondom verkiezings- en formatietijd. Het bestuur moet zorgen, dat de vereniging functioneert en de raads- en commissieleden hun werk goed kunnen doen.

Cor Vervoort: “De voorzitter vervult daar een belangrijke rol in en ik ben bereid deze rol weer op mij te nemen”. De afgelopen jaren heeft Harrie Francken VENRAY Lokaal zien en helpen groeien tot de grootste partij van Venray, waar wij allen heel trots op zijn.

“Het moment was gekomen om het stokje over te dragen” aldus Harrie. Hij voegt hier nog aan toe: “Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren”.

VENRAY Lokaal dankt Harrie Francken en verwelkomt Cor Vervoort!

 

donderdag 27 oktober 2022

De begroting 2023

In de begroting staan de plannen die in de kadernota zijn afgesproken, met het prijskaartje eraan. Alles bij elkaar gaat het in Venray om iets meer dan €152 miljoen.

De begroting 2023 is te openen/downloaden als PDF.

In 2 korte video's leggen we eenvoudig uit wat de begroting inhoudt.
DEEL 1, het proces

DEEL 2, de inhoud


Volg de raadsvergadering van 8 november vanaf 17.00 via de livestream of via Omroep Venray RADIO.
Gelukkig is er een afbeelding, die in één opslag weergeeft hoe de begroting is opgebouwd.

woensdag 28 september 2022 

Daar is het dan.....dé Inclusie Agenda

Een plan, waarin de gemeente een inclusieve samenleving wil bereiken, een Venray waar iedereen kán en mág meedoen ongeacht seksuele geaardheid, religie, cultuur, beperkingen en meer.
Diversiteit is wat onze gemeente onze identiteit geeft en uniek maakt.

Aanleiding

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Hierin staat wat er gedaan moet worden om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Hiermee is een verplichting aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet gekomen om een plan te maken hoe de gemeente dit verdrag gaat uitvoeren.

Aan de slag

Een inclusief Venray, precies wat VENRAY Lokaal ook wil. Er volgen ruim 6 jaren van duwen en trekken.
Het was een lastig proces wat begint met een motie* op 17 mei 2016 ingediend door onze voorgangers PP2 en inVENtief maar ook SP en PvdA, met daarin de oproep om voor 1 januari 2017 met een compleet plan van aanpak te komen. Het college vond destijds dat er geen specifiek plan nodig was. Een communicatieplan zou voldoende zijn.
Op 2 juli 2019 heeft VENRAY Lokaal weer een motie ingediend die door de gehele gemeenteraad aangenomen werd. Het college werd weer opgeroepen, vóór 1 januari 2020, invulling te geven aan het VN-verdrag. Het bleef echter stil. Toen de wethouder het na 2 moties nog niet oppakte, besloot de raad zelf in actie te komen. Tijdens de raadsvergadering van juli 2020 hebben alle partijen ingestemd met het instellen van een raadswerkgroep om nu eindelijk écht te komen tot een lokale Inclusie Agenda voor Venray.

Inhoud plan

De Inclusie Agenda focust zich vooralsnog op twee groepen inwoners namelijk; inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke handicap en de LHBTIQ+ gemeenschap.
Met LHBTIQ+ duid je een groep mensen aan die wat betreft seksuele oriëntatie, romantische voorkeur of gender anders zijn het welbekende hetero.
Het plan is nog niet concreet, maar het is een groeiend document, passend in de tijd. Vanaf nu gaat een focusgroep, met allerlei belangengroepen, de juiste actiepunten uitwerken die vooral ZIJ belangrijk vinden. Wij als raad en gemeente moeten hier vooral behulpzaam bij zijn. Hier is dan ook geld voor beschikbaar of wordt hiervoor vrijgemaakt.

* een motie is een opdracht vanuit de gemeenteraad aan de wethouders om tot actie over te gaan, het kan over allerlei dingen gaan. Een wethouder kan dit echter ook naast zich neerleggen.

donderdag 16 juni 2022

Afscheid wethouders

Vandaag namen we afscheid van wethouders Cor Vervoort en Chantal Nijkerken.
Twee bijzondere mensen die ongelofelijk hard gewerkt hebben binnen en vooral buiten het gemeentehuis. Als speciale herinnering ontvingen zij een uniek windlicht met de “Venrayse skyline” erin afgebeeld.
Vervolgens namen zij beide trots het Venrayse Zilveren Bijtje in ontvangst van de burgemeester. Eerder al nam de gemeenteraad afscheid.
Tino Zandbergen dankte daar Cor Vervoort voor zijn inzet. Bijna 3 jaar mocht hij onderdeel zijn van het Venrayse college.
Enkele momenten uit zijn toespraak:
💬 Toen op 6 juni 2019 de toenmalige wethouder van VENRAY Lokaal vertrok was jij er ook bij om tijdens een emotionele interne bijeenkomst de hoofden koel te houden.
Het algemeen belang van Venray is niet gediend met politieke turbulentie, oplossingsgericht denken en doen was jouw advies, en vooral niet overhaast dingen doen.
Hiermee zij we aan de slag gegaan hetgeen uiteindelijk resulteerde in jouw benoeming als wethouder op 12 september 2019.
Venray kreeg hiermee een stabiel persoon in het college. Iemand, die mede door zijn politionele achtergrond rustig afwegingen maakte, zich niet gek liet maken en de lat hoog bleef leggen.
Het belang van Venray stond bij jou steeds voorop en dat altijd voor het algemeen belang.
 
💬 2021, een politiek heftig jaar zowel binnen het college als in de gemeenteraad.
Toen de politieke kruitdampen enigszins waren opgetrokken rechte jij je rug om met de overblijvende wethouder Jan Jennekens en de resterende 7 fractievoorzitters van VL, SP, ProVenray, Samenwerking, VVD en PvdA, als de wiedeweerga Venray een adequaat bestuur te geven tot de gemeenteraadsverkiezingen.
 
💬 Jouw skills, scheidsrechteropleider, voorzitter, keeper, leider, affiniteit voor sport en vooral het empatisch vermogen zijn geweldig van pas gekomen in die periode want op 22 juli was er een samenwerkingsakkoord met 7 partijen en werd Chantal Nijkerken als wethouder benoemd ook namens 7 partijen.
Een uniek concept, maar evenzo een mega uitdaging want het college ging met 3 wethouders verder.
 
💬 We hebben jou nooit horen klagen over de werkdruk. Zeker niet, jij was de klus aangegaan voor Venray. Wel heb jij steeds aangegeven dat er grote afbreukrisico's zijn bij overbelasting van wethouders. Ook een wethouder heeft tenslotte recht op privé- en familiemomenten.
Jouw Wilma, kinderen en kleinkinderen stonden steeds aan jouw zijde om Venray te dienen. Venray is meer dan dankbaar.
 
💬 Jouw samenwerking met de ambtelijke organisatie mag niet onvermeld blijven. Jij hebt het vermogen om te luisteren naar wat de professionals adviseren vanuit hun vakkennis. Maar jij woog de adviezen wel altijd op de politieke schaal. Jij was immers ook politicus.
Bouwen aan vertrouwen, het credo van het nieuwe samenwerkingsakkoord, heb jij al in het ambtelijke apparaat toegepast. De credits voor deze basis kun jij in jouw zak steken.
 
💬 Venray zal jouw bestuurlijke en menselijke kwaliteit zeker gaan missen maar met jou als voorbeeld kan het nieuwe college aan de slag.

dinsdag 30 mei 2022

De nieuwe wethouders voor Venray

Erik van Daal, Daan Janssen, Wim de Schryver, Martin Leenders en Jan Jenneskens zijn deze avond beëdigd als wethouders van de gemeente Venray. Gefeliciteerd!
Zij werden gezamenlijk voorgedragen door VENRAY Lokaal, VVD Venray , D66 Venray en Samenwerking Venray . We zijn we trots op dit mooie college aangevuld door Leontien Kompier (waarnemend burgemeester).

We vinden het belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang. Het vorige college heeft dat vanuit het samenwerkingsakkoord uitstekend gedaan. Dit willen we dan ook graag zo voortzetten de komende periode.
Een aantal namen zijn je vast al bekend vanuit de Venrayse politiek, maar één ervan wellicht niet: Erik van Daal.

In het kort:
Erik van Daal
61 jaar oud
3 dochters en al 40 jaar getrouwd met Miriam
Geboren in Linden en woont in Sint Hubert
Hobby’s: Fietsen, wandelen, fitness en het bezoeken van muziek- en theatervoorstellingen

Erik is een transparante, open minded bestuurder, die met zijn verbindend vermogen, overtuigingskracht en enthousiasme gemakkelijk draagvlak weet te realiseren. Vanuit analyse weet hij snel tot de kern van een probleem door te dringen en deze vervolgens op een creatieve en pragmatische manier op te lossen.

Wil je meer weten over Erik?

maandag 30 mei 2022
Persbericht
namens VENRAY Lokaal, VVD Venray, D66 Venray, Samenwerking Venray

Nieuw college B&W voor Venray - Venrayse partijen bereiken akkoord en willen bouwen aan vertrouwen

Op maandag 30 mei presenteren en ondertekenen VENRAY Lokaal, VVD Venray, D66 Venray en Samenwerking Venray het samenwerkingsakkoord "Bouwen aan vertrouwen". Een dag later, tijdens de raadsvergadering op 31 mei wordt een nieuw college van B&W beëdigd, dat bestaat uit overwegend nieuwe bestuurders in Venray: Erik van Daal, Wim de Schryver, Daan Janssen, Martin Leenders en Jan Jenneskens. Huidig wethouder Jan Jenneskens sluit als vijfde wethouder tijdelijk voor een jaar aan om het nieuwe college op gang te helpen. In het eerste jaar wordt de werkdruk binnen het college geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over het al dan niet voortzetten van het college met vijf wethouders.

De titel van het akkoord "Bouwen aan vertrouwen" is volgens de partijen niet zomaar gekozen. Harold Stevens (fractievoorzitter VENRAY Lokaal): “We zien dat in de maatschappij het vertrouwen in de politiek steeds meer daalt. Ook het vertrouwen binnen de politiek heeft deuken opgelopen. Het is aan ons om dat vertrouwen op alle vlakken weer terug te winnen.”

Samenwerken waar het kan
Ondanks dat de brede samenwerking tussen zeven partijen niet haalbaar bleek, draagt het akkoord toch de naam samenwerkingsakkoord. Het akkoord bevat immers elementen uit de acht verkiezingsprogramma’s en er is met zeven partijen constructief samengewerkt aan het akkoord. Ondanks dat de eindstreep niet met alle zeven is gehaald, blijft het de wens om elkaar te vinden en de samenwerking op te zoeken waar het kan.

Onafhankelijk college
De partijen geven uitdrukkelijk aan met dit nieuwe college invulling te geven aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij het niet meer gaat over partij-denken en winst behalen als individuele partijen, maar waar de focus ligt op belangeloos en integer besturen. De samenstelling van het nieuwe college is dan ook in gezamenlijkheid tot stand gekomen.
Harold Stevens: “We vinden het belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang. Het huidige college heeft dat vanuit het samenwerkingsakkoord uitstekend gedaan. Dit willen we dan ook graag zo voortzetten de komende periode”.

Samenwerkingsakkoord:

maandag 16 mei 2022
Persbericht
namens VENRAY Lokaal, VVD Venray, D66 Venray, Samenwerking Venray

FORMATIEPROCES - Linkse partijen trekken zich terug uit brede samenwerking Venray

Een brede samenwerking tussen Venrayse partijen is niet haalbaar gebleken. Ondanks dat de zeven partijen het op inhoud goed eens leken te kunnen worden, hebben de gesprekken over de invulling van wethouders-posities de brede samenwerking de das om gedaan. SP Venray, GroenLinks Venray en PvdA Venray krijgen niet de garantie dat zij gezamenlijk een wethouder mogen leveren. Zij trekken zich daarom terug uit de onderhandelingen. VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray gaan nu samen het bestuursakkoord sluiten en elk een wethouder leveren.

Vijf wethouders voor de duur van één jaar

VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray leveren allen één wethouder. Daar komt een jaar lang een vijfde wethouder bij. Fractievoorzitter Harold Stevens, VENRAY Lokaal: “De nieuwe wethouders hebben geen bestuurlijke ervaring als wethouder. Daarom vinden we het belangrijk dat een ervaren bestuurder uit het huidige college tijdelijk als vijfde wethouder aansluit. Na een jaar bekijken we de situatie opnieuw.”

Bestuurbaar Venray
Fractievoorzitter Wim de Schryver, VVD-Venray: “Politieke afwegingen hebben geen rol gespeeld bij de keuze voor vier of vijf wethouders. Wel hebben we gekeken naar de werkdruk van het college. De werkdruk én het feit dat de nieuwe wethouders niet eerder deze functie hebben vervuld, rechtvaardigt naar onze mening een vijfde wethouder voor het eerste jaar. Venray moet kwalitatief goed bestuurbaar zijn”.

Waardevolle input van álle partijen
VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray vinden het jammer dat er geen brede samenwerking tot stand is gekomen. Er is met alle partijen nog naar diverse mogelijkheden gezocht om toch nog nader tot elkaar te komen, maar er is geen passende oplossing op tafel gekomen. Volgens de vier partijen betekent dit niet dat de input van de linkse partijen van tafel gaat. Fractievoorzitter Martin Leenders, Samenwerking Venray: “Ondanks dat we niet tot een brede samenwerking zijn gekomen, is de input vanuit alle partijen enorm waardevol geweest. Venray heeft er baat bij dat we vanuit alle invalshoeken gekeken hebben naar wat het beste voor Venray is. Hierin hebben we ook punten uit het programma van het CDA gehaald.”

Vertrouwen herstellen
Ook Theo Zegers, D66 betreurt dat de linkse partijen de onderhandelingen niet vervolgen: “Het is ontzettend jammer dat we niet tot elkaar zijn komen. We moeten met zijn allen hard aan de slag om het vertrouwen naar elkaar te herstellen en zullen reflecteren op hoe het proces is verlopen. Vooral voor Venray is het jammer dat we er nog niet uit zijn gekomen.”

De samenwerkende partijen verwachten op 31 mei de nieuwe wethouders voor te dragen en het bestuursakkoord te ondertekenen.

dinsdag 19 april 2022
Persbericht
namens VENRAY Lokaal, VVD Venray, D66 Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks

FORMATIEPROCES - Venray op weg naar een brede samenwerking

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is in Venray op initiatief van Venray Lokaal gekozen voor een traject waarin twee informateurs de mogelijkheden verkend hebben. Daarbij is opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheid om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand te brengen.
Het resultaat van die informatieronde is een advies om in eerste instantie met 4 partijen aan tafel te gaan om te zien in hoeverre zij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de partijen Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray. Daarnaast is benoemd dat het zeker ook interessant zou zijn om op een later moment de drie links georiënteerde partijen PvdA, SP en GroenLinks daar bij te betrekken. Op basis van dit advies zijn de 4 eerstgenoemde partijen van start gegaan met het maken van afspraken omtrent het te doorlopen proces om tot een bestuursovereenkomst te komen. Ter begeleiding van dit proces zijn de informateurs tot formateurs benoemd.
Al snel tijdens deze vervolgstappen die gezet zijn onder leiding van de formateurs is de behoefte gevoeld om de aanvulling met ‘links’ niet lang uit te stellen. Deze behoefte is gebaseerd op de goede samenwerking in de laatste maanden van de vorige raadsperiode. Na de bestuurscrisis van juli 2021 hebben 7 partijen verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van de gemeente Venray. Betrokkenen zien de uitkomst van de verkiezingen als signaal dat de Venrayse kiezers het nemen van die verantwoordelijkheid en de wijze waarop gewerkt is waarderen en voorzetting daarvan passend vinden. In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is van deze partijen Pro Venray weggevallen. GroenLinks is als nieuwkomer in de gemeenteraad aangetreden.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vorige week enkele overlegmomenten hebben plaatsgevonden waarbij alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van CDA, met elkaar gesproken hebben. Het resultaat is dat Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks samen verder werken aan een breed gedragen bestuursovereenkomst voor de komende raadsperiode. Zij hopen daarmee zodanige vorderingen te maken dat eind mei een bestuursovereenkomst vastgesteld kan worden. Daarbij zullen dan ook de te benoemen wethouders aan de gemeenteraad voorgedragen en aan de inwoners van Venray voorgesteld kunnen worden.


donderdag 31 maart 2022

GEMEENTERAAD 2022-2026

Gisterenavond zijn de 7 raadsleden van VENRAY Lokaal geïnstalleerd. Onder enthousiast applaus van familie en vrienden ontvingen zij een mooie bos bloemen en gelukswensen van burgemeester Kompier. Er werd uitgebreid gefeliciteerd en bijgepraat.
Harold Stevens, Lisanne Wisgerhof, Mees Hillenbrink, Theo Francken, Amira Luydens, Richard de la Roy en Ahmet Kocyigit vertegenwoordigen, samen met de 20 andere raadsleden de Venrayse inwoners voor de komende vier jaren.
Ze staan te trappelen aan de slag te kunnen, maar eerst moet er nog een formatie plaatsvinden. Wie wil met wie besturen en wat is hun plan?
Vrijdag om 18:00 kun je de bevindingen van de informateurs volgen via: https://venray.raadsinformatie.nl/live

v.l.n.r. Richard, Mees, Lisanne, Harold, Theo, Amira en Ahmet

woensdag 23 maart 2022

DUIDINGSAVOND....en hoe nu verder?

Als grootste partij neemt VENRAY Lokaal het initiatief om voortvarend aan de slag te gaan vóór Venray.
We kunnen en willen het niet alleen doen. We staan allemaal aan de lat om Venray degelijk en betrouwbaar te besturen. Aan VENRAY Lokaal zal het niet liggen. Wij zetten in op rust, vertrouwen, samenwerking en stabiliteit binnen raad, college en de gemeentelijke organisatie. Vanuit daar gaan we voor herstel van vertrouwen van de inwoners in de politiek, met de focus op wat ons met elkaar verbindt.

Gisterenavond tijdens de duidingsavond hebben wij het volgende voorstel gedaan:
-de volgende onafhankelijke informateurs aanstellen: Antoine Walraven (VVD en voormalige burgemeester van Mill en Sint Hubert) en Toon van Asseldonk (D66 en voormalig waarnemend burgemeester van Grave) met als opdrachten:
1) Onderzoek de haalbaarheid van een breed samenwerkingsakkoord.
2) Breng de politieke thematische overeenkomsten in beeld van de partijen die als dan een samenwerkingsakkoord voorstaan.
-een bondig (raads)akkoord op hoofdlijnen met partijen die dit willen onderschrijven
-een zo kort mogelijke informatieperiode met uiterlijk half juni 2022 een collegeakkoord
-4 dan wel 5 wethouders met vernieuwde portefeuilles op basis van kwaliteit met een zo goed mogelijke man/vrouw verhouding
-geen 2 wethouders van 1 partij, en kunnen van buiten de gemeente komen

Alle partijen konden zich vinden in dit voorstel. De SP was meteen duidelijk met hun uitspraak niet deel te nemen aan een samenwerkingsakkoord als CDA ook meedoet. Dus het lijkt erop dat een geheel raadsbreed akkoord er bij voorbaat niet in zit. Maar de oriënterende gesprekken moet eerst maar eens plaatsvinden.

Er is al een overzicht gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s om te kijken waar de overlap ligt tussen de partijen.
De informateurs geven op 1 april in een openbare bijeenkomst hun bevindingen en het politieke draagvlak weer.
Wij zijn benieuwd naar het verloop van die formatieproces. Wij zien dit met alle vertrouwen tegemoet en hebben er zin in!

maandag 21 maart 2022

VERKIEZINGSUITSLAG


De volledige uitslag vind je hier: 
https://www.venray.nl/uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-2022

donderdag 17 maart 2022

VENRAY BEDANKT

donderdag 10 maart 2022

donderdag 03 maart 2022

VISIE VENRAY LOKAAL

Deze video verduidelijkt de visie van de lokale politieke partij VENRAY Lokaal.
In 1.20 min zie je meteen of deze visie jou aanspreekt.
Nog vragen? Stel de gerust via de diverse kanalen.
Nog meer info? Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.
Ga stemmen op 14/15/16 maart 2022! Jij bepaalt de toekomst.


maandag 28 februari 2022

Persbericht

BOUW HUIZEN, GEEN LUCHTKASTELEN

Een gebrek aan sociale huurwoningen en exploderende huizenprijzen. De wooncrisis is een van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd en het treft ons allemaal. Volgens NOS-onderzoek, ingevuld door bijna 4500 jongeren, geeft meer dan de helft aan nu een woonruimte te zoeken. Deze zoektocht duurt gemiddeld twintig maanden. In een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er een tekort is van rond de 300.000 woningen.

VENRAY Lokaal wil op een ludieke wijze aandacht vragen voor dit onderwerp door op 5 maart tussen 12:00 en 15:00 in het centrum van Venray een luchtkasteel neer te zetten.
Eén van de belangrijkste pijlers van VENRAY lokaal is Venray mooier en veiliger maken voor inwoners. Dit betekent dat je vooral fijn en veilig moet kunnen leven in onze gemeente. Daar horen voldoende en passende betaalbare woonruimtes voor jong en oud bij. Als gemeente maken we beleid wat bepaald waar wel en geen woningen gebouwd worden, en hoe die woningen eruit komen te zien. Wij staan voor het stimuleren van nieuwe woonvormen, omdat de woningbehoefte door de jaren heen is veranderd, onder andere doordat jongvolwassen eerder zelfstandig willen wonen en dat vaker alleen doen. 

We hebben hier in het verleden al aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad en -commissies. Eerder deze maand schreef commissie- en kandidaat raadslid Mees Hillenbrink in de HALLO Venray al over deze wooncrisis met de prangende oproep om extra woningen te bouwen om aan de woonbehoefte van Venraynaren te voldoen. Jongeren trekken weg uit kleinere gemeentes omdat ze “zoveel geld gewoon niet hebben”. Het tekort aan starterswoningen leidt op de lange termijn tot vergrijzing. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de leefbaarheid in Venray. We hebben dan ook te maken met een structureel probleem: ouderen kunnen niet doorschuiven omdat er geen woningen beschikbaar zijn, of omdat dit simpelweg niet aantrekkelijk is. Hierdoor ontstaat er voor elke groep in de samenleving een woonprobleem. Ook mensen die een tijdelijke woning nodig hebben blijven op dit moment in de kou staan door de enorm lange wachtlijsten en het gebrek aan afgestemde woon- en verblijfsruimtes.

Voor ons is de ernst van het probleem duidelijk. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen voor jong en oud. Daarom gaan wij ons de komende jaren hard maken voor beter woonbeleid in de gemeente Venray. Hier horen het stimuleren van nieuwe woonvormen, het bouwen van nieuwe woningen en aandacht voor de kwaliteit van leven bij. Venray biedt enorm veel potentie voor betaalbare en passende woningen, maar die potentie moeten we er wel zelf uit halen. We moeten beginnen met het bouwen van huizen, niet van lucht-kastelen.

dinsdag 15 februari 2022

DANKBRIEF LANGEDIJK

Geachte inwoners van de (voormalige) gemeente Langedijk,
We willen graag laten weten hoe blij we zijn met Mevrouw Leontien Kompier als onze waarnemend burgemeester in Venray. We hebben gehoord en gelezen dat zij bij u een zeer geliefde burgemeester was. Nu, ruim twee maanden verder, willen we u laten weten deze waardering te begrijpen.

Haar openheid en directheid zijn twee opvallende en sterke eigenschappen. Samen met haar ambities om Venray het komende jaar in een nieuw bestuurlijk jasje te steken en op orde te krijgen, kunnen wij niet anders dan blij zijn. Samen met de inwoners gaan we ervoor zorgen dat zij zich, óók hier, als burgermoeder thuis gaat voelen. Of carnaval daar dit jaar al een bijdrage aan kan leveren is nog niet zeker.

Natuurlijk is het bedanken van beide Commissarissen van de Koning ook op zijn plaats. Dat zij de weg hebben vrijgemaakt haar, voor deze zeer belangrijke en niet eenvoudige taak, te laten afreizen naar het zuiden. Maar wat blijft is dat zij úw burgemeester was en uit onze eerste contacten met haar voelen wij dat het loslaten van Langedijk begrijpelijke emoties bij u en bij haar heeft losgemaakt.

Venray is een paar uur rijden, maar zeker net zoals Langedijk de moeite van een bezoek waard. Mocht u dit overwegen dan bent u harte welkom en zullen wij u warm ontvangen.
We willen onze erkentelijkheid uitspreken en bedanken dat u ons heeft geholpen.

Met vriendelijke groet,
Fractievoorzitter Tino Zandbergen,
namens lokale politieke partij VENRAY Lokaal


Burgemeester Leontien Kompier knipt haar eerste Venrayse "lintje" door als primeur van het campagnevideo van VENRAY Lokaal.


Tino Zandbergen overhandigt de burgemeester de heilige St. Jozef als herinnering aan deze kennismaking in de Smakt.

maandag 14 februari 2022

VLIEGBASIS DE PEEL

Met een kleine maand tot de gemeenteraadsverkiezingen laait de discussie rondom de reactivering van vliegbasis De Peel op diverse plekken op. We zien diverse partijen en politici (begrijpelijkerwijs) zich hierover uitlaten. Het is namelijk een onderwerp wat speelt in onze gemeente en waar je dus iets over wilt zeggen en zeker met de verkiezingen voor de deur. 

Ook wij voelen drang om iets te zeggen. Maar wat we niet gaan doen, is beloftes maken die we niet kunnen waarmaken. Wij hebben namelijk als gemeente niet de kracht om de reactivering tegen te houden. Wat we wel willen doen is uitleg geven over wat de situatie is en welke middelen we wel en niet kunnen inzetten en welke afspraken er zijn gemaakt. 

De situatie 
Er wordt gesproken over de reactivering  van vliegbasis de Peel om hier vliegoefeningen uit te voeren met aangekochte F-35 straaljagers. Het gaat om 3.600 vliegbewegingen per jaar verspreid over 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken. Dit van van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur. De geluidsproductie van deze straaljager ligt hoger dan de F-16 die nu nog gebruikt worden. 

Wat zijn de afspraken: wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? 
In 2019 heeft de voltallige raad en college aangegeven geen voorstander te zijn van de reactivering  van vliegbasis de Peel. Dat dit namelijk geen passende locatie is, staat voor raad en college buiten kijf. Naast de uitstoot van de vliegtuigen is de geluidsoverlast een gevaar voor de leefbaarheid en het welzijn in onze gemeente. En ook gevolgen voor de recreatie en toerisme spelen een belangrijke rol. Alleen het belang van het uitvoeren van de oefeningen lijkt voor de landelijke overheid (defensie) reden genoeg om aantal plekken in Nederland aan te wijzen om de oefeningen te laten plaatsvinden. Zij lijken dan ook wettelijk gezien voldoende middelen te hebben om dit aan onze gemeente toe te wijzen. Dit gaat namelijk niet om gemeentelijk maar om nationaal grondgebied.
Dit maakt dat wij geen formele invloed hebben. Wij kunnen dus niets anders doen dan hele duidelijke signalen afgeven, zoals in de zienswijze in 2019 en wellicht liggen daar nog kansen. Maar als de reactivering  doorgaat zullen wij samen met omliggende gemeenten en in goed overleg met defensie bekijken de situatie zo leefbaar mogelijk te houden. 

Vragen stellen
Ondanks dat we juridisch misschien vrij buitenspel staan, is niets doen voor ons ook geen optie. Daarom blijven we kritisch en willen we graag actief geïnformeerd worden en stellen wij in de raad van dinsdag vragen die de wethouder zal beantwoorden. Deze zijn hier terug te lezen: https://venray.raadsinformatie.nl/document/11100865/3/Vragen+vragenuur+T+Zandbergen+%28VL%29+-+Vliegbasis+de+Peel

Wat kan er wel? 
Zoals de hoogleraren en andere lijsttrekkers in de Peel en Maas laatst aankaartte: inwoners van Venray hoeven niet af te wachten tot de keuze definitief is gemaakt. “Die mogen constant aan de bel blijven trekken om hun zorgen kenbaar te maken”. De gemeente heeft een pagina gemaakt waarin nog meer te lezen is over welke stappen wij hebben gezet en welke opties inwoners hebben om aan de bel te trekken. Meer weten? Neem daar zeker een kijkje: www.venray.nl/reactivering-vliegbasis-de-peel

zaterdag 5 februari 2022

LUISTERT VENRAY LOKAAL NAAR VENRAY?

Venrayse pollingwebsite Burgers van Venray vroeg ons:
Hoe hebben jullie de inwoners van Venray betrokken bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma?
Deze vraag stelde zij ons naar aanleiding van de huidige stelling die voorligt: 
“de gemeenteraad luistert naar de burgers”
EENS of ONEENS.

Dit is onze reactie:

De lokale politieke partij VENRAY Lokaal laat breed, transparant en zo verstandig mogelijk de democratie zijn werk doen, vóór Venray. En dat betekent dat wij, op dit moment de stem van minimaal 22% van de Venrayse stemmers vertegenwoordigen. Dat zien wij als een serieuze verantwoordelijkheid. Onze partij bestaat uit een zeer divers gezelschap met veel kennis en ervaring en vergadert altijd met de raads- en commissieleden gezamenlijk. Zo hebben we meer ogen en oren. Wij zijn een groep doorsnee inwoners van Venray met een nieuwsgierige, kritische en frisse blik die wat extra tijd vrij wil maken om het voor ons allen beter te maken in onze mooie gemeente. Iedereen is waardevol voor de maatschappij op zijn manier.

VENRAY Lokaal is een partij die dichtbij haar inwoners staat. Die laagdrempelig digitaal, telefonisch en schriftelijk benaderbaar is en zeer actief op de sociale mediakanalen. Ook schrijven we voor elke editie van de Hallo. Dat werpt zijn vruchten af. Steeds vaker worden we benaderd en onze rondvraag wordt steeds langer. We nemen iedereen serieus en gaan altijd in gesprek. Daarnaast probeert ons creatieve team steeds weer acties te bedenken om mensen te laten zien dat we er voor ze zijn. Trots op Venray, een hart onder de riem voor ondernemers en de envelopjes- en bloemzaadjes-actie zijn zeer positief ontvangen.

Minimaal 2 maal per jaar zijn we in het centrum van Venray aanwezig met steeds een andere actie. We presenteren ons graag, zodat men de weg weet. Maar vooral om mensen uit te dagen te uiten wat ze van Venray vinden, ook de mensen die hier te gast zijn trouwens. We houden ook speciale brainstormsessies waarbij we mensen uitnodigen om mee te praten, wat wegens corona dit jaar een flinke uitdaging was. We nemen ook deel aan diverse werk- en klankbordgroepen.

De ontvangen input door de jaren, de berichten op de socials en Burgers van Venray, wat we opvangen bij onze acties en wat we horen van insprekers wordt meegenomen in onze overwegingen. En natuurlijk daarbij ook wat onze VL-ers meemaken in het dagelijks leven en bv. horen op feestjes en partijen. Vervolgens gaat een speciaal team, inclusief onze raadsleden met veel ervaring en dossierkennis, vrijwilligers, de beste schrijvers en creatievelingen aan de slag voor de plannen voor de komende 4 jaren. Het samenstellen van het verkiezingsprogramma is overigens een langlopend proces wat start met aantekeningen en eindigt met een compleet plan verdeeld in thema’s.

Het belangrijkste voor ons is dat onze plannen gedragen worden door de Venrayse samenleving. Ons uiteindelijk doel is: te beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd en plannen maken en uitvoeren om Venray, met haar fantastische levendige dorpen en wijken, nóg mooier, gezonder, duurzamer, groener, veiliger, gelijkwaardiger én gezelliger te maken.

De reactie van álle Venrayse politieke partijen zijn te vinden op www.burgersvanvenray.nl.
(aan de rechterkant of op je telefoon onderaan de pagina)

donderdag 23 december 2021

Persbericht

VENRAY Lokaal presenteert plannen 2022-2026

In een algemene ledenvergadering in december is door de leden van VENRAY Lokaal hun verkiezingsprogramma vastgesteld. De partij hoopt de komende jaren met de leus “ik ben net als jij” de politiek dichterbij de inwoners te krijgen. 

Eenvoudige communicatie en preventie spelen een belangrijke rol in het programma. Deze ambitie lijkt hand in hand te gaan met de keuze van de partij om te vernieuwen en verjongen. Lijsttrekker Harold Stevens zegt over het programma: ‘Ik hou van ons Venray met haar fantastische levendige dorpen en wijken. We beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd en samen gaan we ons inzetten om Venray nóg mooier, gezonder, duurzamer, groener, veiliger, gelijkwaardiger en gezelliger te maken. Ons programma is hierin een goede aanzet, maar samen met alle Venrayse partijen willen we ook in de nieuwe bestuursperiode hard aan het werk om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen’.

Wat verder opvalt is dat het programma veel ambitie heeft op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Ook neemt de partij een duidelijk voorschot op wat voor hen misschien wel “nieuwe bestuurscultuur” inhoudt. Er wordt veel gesproken over samenwerking en meer inspraak voor inwoners vooraf  in plaats van de plannen achteraf.

Ondanks alle mooie ambities, blijven zij ook realistisch. Ze zien de noodzaak voor de gemeente om te bezuinigen, maar benadrukken wel het belang van goede overwegingen hierin, en stellen het belang van inwoners voorop. Het programma is op hoofdlijnen neergezet. Ze laten alle ruimte voor de vraag ‘hoe’. Daarmee is het duidelijk dat VENRAY Lokaal met dit programma, in het belang van alle inwoners van Venray, aansluiting wil vinden bij de programma’s van de andere partijen.

Naast het programma wat we op papier kennen, biedt de partij ook het programma in videovorm aan. Ze hopen hierin gelijk hun ambities uit het programma waar te maken om toegankelijk het programma aan te bieden. De hoop is dat de inwoners zich op deze manier goed kunnen verdiepen in hun stem en de politiek dichterbij te krijgen met het gevolg dat meer Venraynaren gaan stemmen. 

 
Een beknopte video-versie van 7 minuten is beschikbaar via ons YOUTUBE-kanaal.

woensdag 22 december 2021

Het VENRAY Lokaal kerstverhaal

Met het kerstverhaal, zoals dit in 2021 zou kunnen plaatsvinden, wensen we iedereen:

HELE FIJNE FEESTDAGEN

dinsdag 30 november 2021

Reactie VENRAY Lokaal

Twee jaar geleden is Luc Winants door de gemeenteraad unaniem voorgedragen als burgemeester voor Venray, en als zodanig door de Kroon benoemd. Helaas komt hier 1 februari 2022 al een einde aan.

Waarom dan?
Net als in het bedrijfsleven vinden ook met een burgemeesters, functioneringsgesprekken plaats. Dit doet de vertrouwenscommissie (8 fractievoorzitters in de gemeenteraad). Deze commissie doet het werk volgens de verordening zoals op 23-09-2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wat hier besproken wordt is vertrouwelijk en dus niet openbaar. Dat is geen keuze, de wet is hier duidelijk in. Voor deze beoordeling put de commissie uit informatiebronnen die ook bekend zijn bij de commissaris van de Koning. Uiteraard worden de eigen ervaringen en waarnemingen van de fracties meegenomen en gewogen.

Conclusie
Voor VENRAY Lokaal is daarbij ook belangrijk of het functieprofiel waarop Luc Winants destijds geselecteerd is, passend in de ontwikkelingen is gebleven. Wij hebben helaas de conclusie moeten trekken dat dit nu en voor de toekomst niet het geval is. Uiteraard gaat dit alles over zijn functioneren als burgemeester en niet over Luc als persoon, laat dat duidelijk zijn.
De vertrouwenscommissie én Luc Winants hebben ook deze conclusie getrokken en dat heeft ervoor gezorgd dat Luc Winants afgelopen vrijdag met een eigen verklaring kwam met daarin de boodschap dat hij helaas afscheid neemt als burgemeester van Venray.
Dit is jammer maar VENRAY Lokaal respecteert deze keuze.

Diverse reacties

Wij begrijpen dat er vragen bij inwoners, de diverse media en het CDA ontstaan, maar de antwoorden moeten gehaald worden bij Luc Winants zelf. De verbaasde officiële en openbare reactie door een woordvoerder van het CDA op het vertrek is voor ons onbegrijpelijk. Dit vooral omdat de fractievoorzitter nota bene ook deel uit maakt van de vertrouwenscommissie. Het is aan hem om, binnen de verordening van de vertrouwenscommissie, de fractie bij te praten.
Met al deze commotie wordt meer schade gedaan aan Luc Winants als persoon én de zorgvuldige processen die de vertrouwenscommissie in dit, ook voor ons, pijnlijke dossier heeft doorlopen.

Hoe nu verder?

Met het college en de vertrouwenscommissie heeft Luc Winants duidelijke werkafspraken gemaakt tot aan zijn vertrek. Dat is 1 februari of zoveel eerder als er een plaatsvervanger is benoemd.
Dat Luc Winants samen met de vertrouwenscommissie heeft besloten zijn functie als burgemeester van Venray neer te leggen is zwaar gevallen. Dat is begrijpelijk en te betreuren.
Maar wij hopen dat alle partijen respectvol met elkaar omgaan en vooral ook naar Luc Winants, bij de afdoening van dit alles. Met modder gooien is niemand gebaat en mensen beschadigen al helemaal niet.

VENRAY Lokaal

Tino Zandbergen, fractievoorzitter en lid van de vertrouwenscommissie.

zaterdag 6 november 2021

Persbericht

VENRAY Lokaal komt met vernieuwende jonge kieslijst

De kieslijst van de partij is in de algemene ledenvergadering op zaterdag 6 november unaniem vastgesteld. In de top 10 van de lijst zijn veel nieuwkomers te vinden. De Venraynaar kan in maart 2022 zelfs op 4 leden onder de 30 stemmen op de lijst van VENRAY Lokaal.
De eerste 10 kandidaten op de lijst zijn:
Harold Stevens (54) (die in februari al als lijsttrekker werd aangekondigd), Lisanne Wisgerhof (27), Mees Hillenbrink (19), Theo Francken (67), Amira Luydens-Dabian (58), Orhan Daud (31), Nick Rutten (21), Geert Craenmehr (63), Frans Flinsenberg (63) en Richard de la Roy (57).
Verenigingsvoorzitter Harrie Francken kijkt vol vertrouwen uit naar de verkiezingen: “Bij deze eerste 10 mensen op de lijst durf ik met zekerheid te zeggen, dat Venray in goede handen is. Ons eerste uitgangspunt was om te verjongen zonder meteen alle expertise aan de kant te zetten. De eerste 10 mensen hebben aangegeven zeer gemotiveerd te zijn om het beste uit Venray naar boven te blijven halen en de politiek dichter bij onze mede-Venraynaren te brengen. Daarbij hebben we extra aandacht voor een goede man/vrouw verdeling. Nu hadden we het liefst nog meer vrouwen op de lijst en in de politiek gehad, maar we zijn enorm trots op de kwaliteit en inzet van onze eerste 10 kandidaten”. VENRAY Lokaal vult haar lijst aan met een aantal lijstduwers die de partij zullen (blijven) ondersteunen.
Ondanks dat er veel jongeren en nieuwkomers op de lijst staan, komen zij toch met een hoop ervaring. Alle 10 zijn zij al langere tijd actief als
commissielid waar zij de nodige ervaring in het politieke veld hebben opgedaan. Daarnaast blijven de huidige raadsleden die buiten de top 10
vallen en als lijstduwers op de lijst zullen verschijnen, actief betrokken bij de partij en zullen zij al hun kennis de komende jaren overdragen aan de jonge garde.

donderdag 1 november 2021

Persbericht

Versterk de democratie en ga voor gelijke kansen.

Lokale politieke partijen groeien bij elke verkiezingen. En dat is niet voor niets.
Maar toch worden deze partijen niet gelijkwaardig behandeld o.a. als het de (financiële) ondersteuning aangaat. Velen ondertekende in 2021 een petitie voor versterking van de democratie, voor gelijke kansen. Deze maand nog buigt de Tweede Kamer zich over de wet financiering politieke partijen.

Lokale politieke partijen bieden inwoners laagdrempelig de kans om mee te doen in de plaatselijke politiek en nemen ruim de tijd te luisteren naar haar inwoners. Ook onderhouden zij vaak nauwe contacten met allerlei plaatselijke organisaties en willen zij de politiek dichterbij haar inwoners krijgen. Dat doen zij blijkbaar nét wat beter dan de landelijke partijen. Dat blijkt telkens weer uit de verkiezingsuitslagen. Een derde van de Nederlandse raadszetels wordt momenteel ingenomen door een vertegenwoordiger van een lokale partij. Zoals ook in Venray waar dit 11 van 27 is. In driekwart van de gemeenten staan de lokalen mede aan het roer. 

Echter hebben zij géén toegang tot de €25 miljoen subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen, die een zetel hebben in de Eerste of Tweede kamer, komen daarvoor in aanmerking. Indirect profiteren hun lokale afdelingen daarvan.

Lokale partijen genereren slechts budget door vrijwillige afdracht van raadsleden en wethouders en contributies van leden.
Op deze manier ontstaat een nog grotere tweedeling en kunnen de lokalen minder investeren in o.a. jongerenafdelingen, onderzoek, professionalisering, cursussen, trainingen, teambuilding en campagne.
Praktisch is er natuurlijk geen verschil. “We doen hetzelfde werk en we kleuren het politieke landschap met al onze diversiteit. Maar toch zijn we niet gelijkwaardig!”, aldus VENRAY Lokaal en Samenwerking Venray.
En hoewel lokale politieke partijen 30 procent van alle raadszetels vervullen, zijn er maar weinig burgemeesters voortgekomen vanuit deze partijen. Blijkbaar worden deze talenten minder vaak gescout.

Als alternatief voor gelijkwaardigheid is het afschaffen van de totale subsidie overigens ook een optie, wat de lokale Venrayse partijen VENRAY Lokaal en Samenwerking Venray betreft.
Deze maand nog vergadert de Tweede Kamer over de wijzigingen in de Wet financiering politieke partijen. De Venrayse lokale partijen voegen toe: We zullen dit samen met o.a. het kennispunt Lokale Politieke Partijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en anderen lokale politieke partijen op de voet volgen. Wij vragen bij deze aandacht voor versterking van de democratie, voor gelijke kansen. Weg met het onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen!

Fracties VENRAY Lokaal en Samenwerking Venray
    
 

donderdag 14 oktober 2021

De algemene beschouwingen op de begroting 2022

Weet jij exact wat er bij jou binnenkomt en uitgaat? Misschien hou je wel een huishoudboekje bij.
De gemeente Venray doet dit ook en is hier transparant over. Wat komt er binnen en wat geven we uit in onze gemeente? Wat zijn de plannen daarbij?
Hier zie je in één oogopslag de begroting 2022 van Venray.De gemeenteraad moet deze begroting namens de inwoners nog goedkeuren op 9-11. Er kunnen ook voorstellen worden gedaan om dingen te veranderen. VENRAY Lokaal kijkt altijd kritisch naar deze getallen want het gaat om een flinke zak geld die te verdelen is, namelijk €133 miljoen. Wil je weten hoe wij er tegenaan kijken? 

De begroting 2022 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.

Volg de raadsvergadering van 9 november vanaf 18.00 via de livestream of via Omroep Venray RADIO.

donderdag 30 juni 2021

‘Het Samenwerkingsakkoord’

Opgesteld door de samenwerkende partijen VENRAY Lokaal, D66 Venray,
ProVenray, SP, PvdA Venray, Samenwerking Venray, VVD Venray

30 juni heeft de gemeenteraad (exclusief het CDA) het vertrouwen in wethouder Loonen opgezegd i.v.m. schijn van belangenverstrengeling. Ook wethouder Thielen besloot ter plekke haar functie neer te leggen. Het gevolg van deze keuze maakt dat het CDA uit de coalitie is gestapt. Dit besluit werd gerespecteerd.
VENRAY Lokaal, D66, Samenwerking Venray, VVD, ProVenray, SP en PvdA kwamen spoeidg daarna al tot een akkoord om Venray bestuurbaar te houden. De partijen gaan de samenwerking aan om de resterende raadsperiode tot een goed einde te brengen, en gaan samen werken aan het herstel van vertrouwen in de Venrayse politiek.

Bekijk hier het samenwerkingsakkoord: 

donderdag 1 juli 2021

Hoe nu verder?

Gisterenavond was de gemeenteraadsvergadering over het onderzoeksrapport naar de handelwijze van wethouder Loonen in het Loobeekdal. De raad heeft, exclusief het CDA, het vertrouwen in wethouder Loonen opgezegd. De overgrote meerderheid heeft schijn van belangenverstrengeling vastgesteld. Een politieke doodzonde. Het CDA ziet dit anders. Wethouder Thielen heeft besloten haar functie ook neer te leggen. Het gevolg van de keuze van wethouder Thielen maakt dat het CDA uit de coalitie met VENRAY Lokaal en D66 is gestapt. Dit besluit respecteren wij.

Venray is daarmee niet onbestuurbaar en projecten gaan gewoon door. VENRAY Lokaal en D66 blijven met enthousiasme en kennis het politieke werk uitvoeren. Vanuit de verantwoordelijkheid als 2e partij hebben wij de fractievoorzitters in de raad al uitgenodigd om een snel begin te maken om het college burgemeester en wethouders weer op sterkte te brengen. En dat gaat zeker lukken. Venray is én blijft bestuurbaar zonder het CDA in het college. Jan Loonen en Anne Thielen zijn absoluut van waarde geweest voor Venray. De politieke werkelijkheid vraagt echter soms om zelfreflectie.

woensdag 30 juni 2021

Verantwoording standpunt inzake integriteitsonderzoek wethouder Jan Loonen.

PERSBERICHT
Vooraf
De gemeenteraad heeft bureau Berenschot opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijke integriteitschending van wethouder Jan Loonen. Dit naar aanleiding van de berichten die in de pers zijn verschenen.

VENRAY Lokaal heeft zonder vooroordelen en onderbuikgevoelens het op 25 juni 2021 uitgebrachte rapport uitvoerig tot zich genomen. Daarnaast is ook een link gelegd naar het rapport dat uitgebracht is door bureau Hoffmann in opdracht van het Waterschap Limburg. Wij hebben deze verbinding gelegd omdat het onderzoek van Hoffmann zich niet richtte op wethouder Jan Loonen maar hij hierin wel genoemd wordt als bestuurder van de gemeente Venray en als bestuurder van de fractie Lokaal Waterbelang binnen het algemeen bestuur van Waterschap Limburg, in relatie tot de gronddeal.

VENRAY Lokaal wordt geacht haar politieke werk te doen zoals de kiezer mag verwachten. Dit alles in het belang van Venray. Een definitief politiek oordeel wordt iedere keer uitgesproken in gemeenteraadsvergaderingen. In plaats van steekhoudende debatten te houden hoe we Venray landelijk weer terugkrijgen in de kopgroep van de gezondheidszorg en dan met name de psychiatrie, het binnenhalen van de maakindustrie en Venray een gezonder leefomgeving te bezorgen, zitten we nu met het al dan niet integer handelen in het openbaar bestuur van wethouder Jan Loonen.

Laat VENRAY Lokaal in ieder geval duidelijk zijn over hoe zij aankijkt tegen integriteit. Wolters (woordenboekbron) zegt daarover: ‘ongeschonden toestand, rechtschapenheid en onschend-baarheid’. De vraag is dan, wat versta je daaronder en hoe pas je dit bij jezelf toe? Welnu, voor VENRAY Lokaal geldt dat je als bestuurder het zó in moet vullen dat er géén sprake is van schijn van belangenverstrengeling, van schade voor het aanzien van wethouder en van een wethouder die niet meer boven alle twijfel verheven is.

Vlak voor de kerstdagen 2020 verneemt VENRAY Lokaal dat er "explosieve" persberichten zullen verschijnen over de integriteit van wethouder Jan Loonen.
De signalen over de gronddeals (privé en familie) van wethouder Jan Loonen met het Waterschap in zijn positie als openbaar bestuurder, lees wethouder en portefeuillehouder grondzaken van de gemeente Venray, hadden wij toen vooralsnog geparkeerd. Bij VENRAY Lokaal is het uitgangspunt: respectvol omgaan met alle mensen die onze samenleving vormen.
Maar dan publiceren de NRC en de Limburger op 7 en 8 januari 2021 inderdaad artikelen waarin uitgebreid bericht wordt over de gronddeals tussen Jan Loonen en het Waterschap, lees waarnemend dijkgraaf Ger Driessen (CDA).
Bij VENRAY Lokaal slaat het in als een bom. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook bij Jan Loonen het geval is geweest. Hij is tenslotte ook een mens met een gezin, familie en vrienden.
Binnen deze situatie was het voor VENRAY Lokaal, ook als coalitiepartner, van het grootste belang om de waarheid boven tafel te krijgen. Dus met de gemeenteraad aansturen op een onafhankelijk onderzoek.

Onderzoekjournalistiek mag en kan niet genegeerd worden. Daar is de journalist voor opgeleid. Zij moeten onbevangen het werk kunnen doen en dat verdient waardering. Het rapport van ‘Venray Transparant’ wordt door ons beschouwd als een anonieme melding omdat de samenstellers openbaar vooralsnog niet te traceren zijn. Dat is jammer want wij waren graag het gesprek aan-gegaan. Het om die reden terzijde schuiven doet echter ook geen recht, want "klokkenluiders" hebben inmiddels in onze samenleving terecht ook een status.

Voldoende aanleiding dus om de oorsprong van de publicaties en rapporten, inclusief bestuurscultuur, tot op de bodem uit te laten zoeken. Immers, er is een wethouder en een waarnemend dijkgraaf bij betrokken. Bestuurders moeten te allen tijde de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2021 de enige juiste beslissing genomen door aan bureau Berenschot de opdracht te verstrekken, citaat:

In hoeverre heeft wethouder J.W.G.M. Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 inzake dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal  met het Waterschap in 2016 gehandeld in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Welke aanbevelingen voor de gemeente (zijnde raad, college en organisatie) volgen uit dit onderzoek?  

Conform artikel 84 van de gemeentewet is ook een klankbordcommissie ingesteld om het onderzoek te begeleiden.

VENRAY Lokaal stelt vast dat het rapport dat is uitgebracht gedegen is. Er zijn geen losse eindjes, voor zover het mandaat van het bureau reikte. VENRAY Lokaal heeft het rapport gewogen, mede op basis van artikel 1 van de gedragscode 2017 voor wethouders in de gemeente Venray en het integriteitconvenant van de gemeente waarin vermeld staat dat de gemeenteraad, geheel zelfstandig, kan besluiten om aan de schending politieke consequenties te verbinden.

Rapport Berenschot

Bureau Berenschot heeft binnen de kaders van de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven om een het rapport op te stellen over de integriteit van wethouder Jan Loonen, het onderzoek naar behoren uitgevoerd. Het rapport is door VENRAY Lokaal beoordeeld tegen de achtergrond van het protocol voor raadsleden/wethouders van de gemeente Venray en de integriteitcode. Het rapport waarin opgenomen de conclusies kun je lezen als, er zijn steken laten vallen door Jan Loonen bij de gronddeals die hij privé heeft getroffen met het Waterschap Limburg. Deals overigens terwijl hij tevens wethouder grondzaken is in Venray en gronden die verworven zijn op grondgebied van de gemeente Venray. Zand erover dus, ben in het vervolg alert en ga over tot de orde van de dag. Uit het rapport zou je kunnen opmaken dat de handelswijze juridisch in de haak is. Wanneer echter toekomstige aanbevelingen staan verwoord, onder andere gebaseerd op geconstateerde schijn van belangenverstrengeling, ontkom je er niet aan deze te spiegelen aan artikel 1 van het protocol waarin juist sprake is van schijn van belangenverstrengeling. Het is maar hoe je de interpretatie en naleving hiervan invult. Door welke bril je kijkt.
Het rapport is door onze fractie en steunfractie uitputtend gelezen en tegen gelezen. Wij concluderen dat het rapport op meerdere punten toch duidelijk schuurt met het protocol. Zeker gezien de sterke binding van wethouder Loonen met het Waterschap Limburg als portefeuillehouder grondzaken in de gemeente Venray. Opvallend is ook dat, om de onderste steen boven water te krijgen, Berenschot van het Waterschap niet de gelegenheid heeft gekregen ambtenaren te interviewen.

Uit het rapport leiden wij ook af,  dat wethouder Loonen moet hebben geweten dat de deals een groot risicogebied is met betrekking tot zijn portefeuille grondzaken. Temeer omdat de gemeenteraad niet actief geïnformeerd is over zijn uitdijende grondtransacties in het Loobeekdal. Berenschot heeft gerapporteerd binnen de opdracht.
Is alles nu duidelijk? Neen dus, er zijn nog verschillende onbeantwoorde vragen. Vraagt dat om een aanvullende opdracht? Voor VENRAY Lokaal niet. Het rapport van Hoffman van het Waterschap weegt bij ons ook zwaar mee.

Alles overziende stellen wij onder andere vast dat:

 • de financiële transparantie over privébelangen in relatie tot de functie van wethouder ruim onder de maat was;
 • het functioneren van de wethouder is geschaad;
 • een wethouder te allen tijde transparant en integer moet zijn en schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

Rapport Hoffmann (Waterschap Limburg)

Formeel hoeft de gemeenteraad van Venray niets te vinden van het rapport van Hoffmann ware het niet dat er een link ligt met de gemeente Venray en Jan Loonen, die bestuurder van onze gemeente is. Als openbaar bestuurder mag je, nee moet je, verwachten dat je kwetsbaar bent ook als je privé gronddeals maakt met een bestuurder van dezelfde politieke partij in een ander openbaar lichaam. Hoffmann heeft dan ook de feiten en omstandigheden vermeldt ten aanzien van de deal waar Jan Loonen bij betrokken is geweest. Opvallend daarbij is dat adviezen van ambtenaren ter zijde zijn geschoven.

Juridisch mag de handelswijze dan wel juist zijn, maar moreel verwerpelijk is het wel. We moeten er bij bestuurders vanuit kunnen gaan (een vanzelfsprekendheid) dat die qua moraliteit en politieke empathie dubbele antennes hebben.
Een snelle overeenkomst komt er wanneer waarnemend dijkgraaf Ger Driessen en wethouder Jan Loonen samen aan de keukentafel schuiven zonder ambtelijke aanwezigheid of andere bestuurders of de secretaris-directeur. Een deal waarmee bovendien veel publiek geld gemoeid is.

Er is volgens VENRAY Lokaal dus wel degelijk een link tussen het Waterschap en wethouder Jan Loonen. In het algemeen bestuur van het schap is het CDA meer dan prominent vertegenwoordigd onder de naam Waterbelang. Waterbelang is gevormd vanuit 9 regionale partijen onder de naam Lokaal Waterbelang. En laat Jan Loonen nu vicevoorzitter hiervan zijn. Deze functie staat niet vermeld op de openbare lijst van bijbaantjes als wethouder. Hij had zijn nevenfunctie moeten melden, meteen nadat Lokaal Waterbelang was opgericht en hij daar een bestuursfunctie op zich had genomen. Lokaal Waterbelang is met een bepaald doel opgericht en officieel ingeschreven.
Als we dit dan spiegelen aan de gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray dan onderstreept artikel 1 van de code, citaat:

Een wethouder mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te stellen of het belang van een andere (organisatie) waarmee hij een persoonlijke betrokkenheid heeft.

Rol burgemeester Luc Winants.

Van een burgemeester mogen we, nee moeten we, verwachten dat hij/zij altijd boven partijen staat en als zodanig ook handelt. Of deze nu partijgebonden is of niet. Nu is Luc Winants lid van het CDA en als zodanig hierbinnen ook actief. Dat mag, maar als burgemeester past volgens VENRAY Lokaal wel enige zichtbare terughoudendheid. Door vol op het verdedigende orgel te gaan ten opzichte van wethouder Jan Loonen, voor en na de kerstdagen 2020, vonden wij toen en nu erg onhandig. Tegen de achtergrond van de inhoud van de geopenbaarde rapporten van Hoffmann en Berenschot zijn wij van mening dat een bescheiden neutrale rol veel beter had gepast. Tenslotte is onze burgemeester ook hoeder van de integriteit. En daarbij past altijd eerst goed nadenken alvorens in het openbaar voor de troepen uit gaan lopen. Voor de burgemeester moet dit een leermoment zijn.
Een kleurloze burgemeester wensen wij allerminst, maar een burgervader die teveel groene kleur uitdraagt kan ook ernstig schuren. Daarom laat onze burgemeester deze duidelijke wake-up calls echt ter harte nemen. Meerdere partijen in deze onderstrepen dat door middel van een gele kaart in de vorm van een motie.

Onze rol
De duidelijkheid gebiedt om ook naar onze rol (en die van de gemeenteraad) in deze casus te kijken. Hebben wij de controlerende taak van de gemeenteraad wel voldoende op ons genomen? Zijn de geloofsbrieven wel goed tegen het licht gehouden? Waarom is niet doorgevraagd op het nut en de noodzaak van wethouder Jan Loonen van zijn bijna 70 nevenfuncties al dan niet in relatie tot zijn functie? En waarom is het onbespreekbaar zijn van zijn portefeuille bij de totstandkoming van de coalitie zonder op- of aanmerkingen geaccepteerd?
Het kan te maken hebben met de gemakzucht die ontstaan is door de veelheid van verantwoordelijkheden waarvoor de gemeenteraad de laatste jaren is komen te staan. Het vele raadswerk is in de vrije tijd amper bij te sloffen. Een wethouder die door zijn vele contacten het wel even regelt is dan toch maar gemakkelijk.
Bovendien stel je nauwelijks kritische opbouwende vragen om te voorkomen dat je afgerekend wordt op wantrouwen. Kortom, een gegroeid proces dat met de wetenschap van nu wel verklaarbaar is maar duidelijk aan onderhoud toe is. Bij dit onderhoud zullen de sleutelwoorden openheid, positief kritisch, vertrouwen moeten worden. Door de lat op deze hoogte te leggen moet, en mag, er geen worsteling met de begrippen belangenverstrengeling en schijn van belangenverstrengeling meer ontstaan. Ook het morele besef komt dan weer terug.

Conclusies VENRAY Lokaal

Met de behandeling van het integriteitrapport van Berenschot en de doorkijk naar het rapport van Hoffmann van het Waterschap Limburg is de integriteitvraag ten aanzien van wethouder Jan Loonen ook verworden tot een politieke discussie.
Andere overwegingen gaan dan spelen in de beoordeling van de casus, waarbij zonder twijfel het bevorderen en bewaken van de bestuurlijke integriteit boven elk politiek of partijbelang zou moeten staan.

VENRAY Lokaal stelt zich op het standpunt dat elke handeling of situatie die ertoe leidt dat het ambt van wethouder wordt geschaad of kan worden geschaad, de schijn van belangenverstrengeling wordt opgeworpen of niet wordt tegen gegaan, of het functioneren van de wethouder niet meer boven alle twijfel verheven is, aanleiding moet zijn om de positie van wethouder ter discussie te stellen. Daarbij spelen niet alleen de feitelijke gedragingen, maar ook de context waarin e.e.a. zich heeft afgespeeld een belangrijke rol.
Het opzeggen van het vertrouwen in Jan Loonen als wethouder voor de gemeente Venray door VENAY Lokaal is dan de uitkomst van de discussie.

Hoe nu verder

De politieke panelen zijn na vanavond gewijzigd. VENRAY Lokaal neemt haar verantwoordelijkheid door ook in een bestuurlijke crisis er voor de Venrayse samenleving te staan. De partijen die in de Venrayse gemeenteraad zitten zijn zich daar ook van bewust, gehoord hebbende de verklaringen en verantwoordingen tot nu toe. Venray is dus zeker niet stuurloos, integendeel. De kwaliteit die de partijen in de gemeenteraad meebrengen zal naar onze overtuiging ervoor zorgen dat er op zeer korte termijn een college komt die met elan en daadkracht bestuurskracht ten toon spreidt. In transparantie en openheid zal dit dan ook zijn weerklank vinden in de gemeenteraad.
Zoals gezegd loopt VENRAY Lokaal niet weg voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kiezers hebben daar recht op.

Tot slot

Het openbaar bestuur vraagt ook om tijdig onderhoud. We moeten ons afvragen of het na 8 of 12 jaar op de bestuurlijke bok te hebben gezeten niet tijd wordt voor vernieuwing en het stokje over te dragen. Nieuw bestuurlijk bloed geeft ook nieuwe impulsen.

Jan Loonen heeft bijna 12 jaar in de bestuurlijke wind gestaan. Ontegenzeggelijk heeft hij veel voor Venray betekent en daar zijn wij dan ook dankbaar voor. De storm waar hij sinds kerstmis 2020 in terecht is gekomen is allerminst fijn en zal hem en zijn familie niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Een openbaar bestuurder moet wel tegen een stootje kunnen maar de druk neemt de laatste jaren alsmaar toe. De publieke opinie, soms niet erg genuanceerd geopperd in de (sociale) media, mist zijn uitwerking niet en zorgt ervoor dat het lokale bestuur in de maatschappij aan draagvlak en vertrouwen inboet. We moeten daarom terug naar de transparante inhoud. Verwijten, beledigingen en onfatsoenlijke uitingen raken dan als het goed is meer en meer naar de achtergrond.

We staan samen voor de opdracht om het vertrouwen in het openbaar bestuur terug te winnen.

VENRAY Lokaal

dinsdag 16 februari 2021

VENRAY Lokaal kijkt vooruit met nieuwe lijsttrekker.

PERSBERICHT
VENRAY Lokaal werkt volop aan de toekomst. Als tweede grootste partij in de gemeenteraad is zij uitgegroeid tot een betrouwbare stabiele factor in de Venrayse politiek. Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van Venray vast wordt gehouden. Dat betekent ook dat vernieuwing en verbetering in het DNA van VENRAY Lokaal zal blijven.

VENRAY Lokaal is dan ook verheugd om aan te kondigen dat Harold Stevens voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijsttrekker wil zijn. Hij kijkt ernaar uit om in teamverband aan de slag te gaan met de (steun)fractie om nog meer te kunnen betekenen voor Venray. Een belangrijk streven is ook de politiek dichterbij de inwoners te brengen.

Hij krijgt daar van de volledige (steun)fractie en leden ruimte voor. Naast het benoemen van een nieuwe lijsttrekker is Sander Hellegers benoemd als Programmaleider en Lisanne Wisgerhof als Campagneleider.

Wie is Harold Stevens?
Harold Stevens woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Venray, waar hij is geboren en getogen. Tijdens zijn militaire dienstplicht bij het Korps Commando Troepen behaalde hij zijn groene baret. In 1994 studeerde hij af als elektrotechnisch ingenieur aan de HTS in Venlo. Daarna volgde een internationale carrière in sales- en accountmanagement in de hectische wereld van de halfgeleiderindustrie. In 2018 besloot hij het over een andere boeg te gooien en richtte samen met zijn vrouw Hét Preventie Team op. Het bedrijf richt zich met een team van gezondheidsprofessionals op gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers door het inzetten van vitaliteitstrajecten gericht op de pijlers voeding, leefstijl, beweging, ontspanning en bewustwording. Harold is psychosociaal/ natuurgeneeskundig therapeut en auteur van het boek “De Droom van Ha’adam”, over het mechanisme van het leven, (Filosofie/Esoterie. Uitgeverij van Warven, 2019).

Uiteraard trekt Harold de kar niet alleen. Fractievoorzitter Tino Zandbergen en verenigingsvoorzitter Harrie Francken zullen hem het komende jaar ter zijde staan om deze klus op te pakken. Een karwei dat voor de verkiezingen in 2022 o.a. uiteindelijk moet leiden tot een kwalitatief stevige en verjongde kieslijst.

Bekijk de video om Harold beter te leren kennen:

zondag 27 december 2020

Gouden enveloppen #venrayikbennetalsjij

Wie is toch degene die de gouden enveloppen verstopt door de hele gemeente Venray? Het hield een aantal mensen bezig de afgelopen tijd.

Normaal brengt VENRAY Lokaal rondom kerst een warme groet tijdens de kerstmarkt, maar we hoeven inmiddels niet meer uit te leggen waarom dat dit jaar niet kon, maar hoe kunnen we juist in deze tijd onze mede-venraynaren een lach op hun gezicht bezorgen? Iedereen vindt het toch fijn om een complimentje te ontvangen? Het geeft je zelfvertrouwen een boost en motiveert je nog beter je best te doen of je voelt je even gewaardeerd in deze gekke tijd. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

Daarom verstopten we onlangs 100 complimentjes in gouden envelopjes in de gehele gemeente Venray, met de hashtag #venrayikbennetalsjij. Het was spannend te zien wat het losmaakte in Venray.

Al snel ontvingen we de eerste positieve reacties. Als lokale politieke partij zijn wij de ‘stem van het volk’, voor de mensen die ons dit vertrouwen hebben gegeven in 2018. Met deze actie willen wij laten zien dat wij, als politiek actievelingen net als jij, ‘gewone’ Venraynaren zijn. Met ieders zorgen en behoeftes. Ook in deze lastige corona-tijd waarin ons, noodgedwongen, veel bewegingsruimte ontnomen wordt, willen we wat warmte brengen in de huiskamer van de inwoners van Venray.

Heb je ons complimentje ontvangen, laat het even weten op de social media via #venrayikbennetalsjij, of via VENRAY Lokaal.

woensdag 23 december 2020

Kerstboodschap VENRAY Lokaal

Langs de digitale weg willen we jullie toch een warme kerstwens brengen.


dinsdag 3 november 2020

Begrotingsbehandeling gemeenteraad

Heb je de inbreng van VENRAY Lokaal gemist?
Hierbij het statement van VENRAY Lokaal m.b.t. algemene beschouwingen en memorie van antwoord van het college.
Programmabegroting 2021 incl. Meerjarenbegroting 2022-2024, uit monde van Tino Zandbergen, fractieleider VENRAY Lokaal:

Voorzitter,
Bij de behandeling van de Kadernota 2021 in juni jl. heeft VENRAY Lokaal al gezegd dat het moeilijk te voorspellen zou zijn dat de sociaal maatschappelijke en financiële wurggreep van COVID-19 nog weleens langer zou kunnen duren. Nu, bij de behandeling van de begroting 2021, is niets minder waar gebleken. En toch zullen we door moeten. De hele samenleving moet de schouders er onder zetten om het virus te bestrijden. Daar mag en moet je iedereen op aanspreken.
Zoals we in onze algemene beschouwing op de begroting 2021 hebben geschreven zal de pandemie ook zekere gevolgen hebben de financiële huishouding van onze gemeente.
Wat de sociaal maatschappelijke gevolgen op termijn zullen kunnen we nu onmogelijk voorspellen, maar we mogen het hoofd ook niet in het zand steken.
Het sociaal domein wat nu al kraakt zal verder geraakt worden. We moeten er alles aan doen om de schade daar zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Als dat dan ten koste moet gaan om andere, ook ongetwijfeld nuttige ambities, even in de ijskast te zetten dan moet dat maar. Het welzijn en welbevinden van onze inwoners gaat voor.

In algemene financiële zin is het goed dat we nu een gemeentelijk handelingskader hebben voor de financiële aanpak van COVID-19. Dit kader is echter niet af en zal zeker regelmatig om bijsturing vragen.
VENRAY Lokaal mag er toch op vertrouwen dat het college ons regelmatig meeneemt in de bijstellingen en de gevolgen?
Met het bestrijden van de pandemie valt geen politiek gewin te behalen. En als er mogelijk pijnlijke besluiten moeten worden genomen dan zullen we dat samen moeten doen in het belang van Venray en haar inwoners.

Voorzitter, wij hebben de Memorie van Antwoord van het college op de beschouwingen goed gelezen. Wat opvalt is dat er voor 2021 veel toezeggingen gedaan zijn voor wat betreft uitwerkingen van diverse dossiers. Het zal een druk jaar worden.
Om voor ons als raad in de controlerende taak te kunnen uitvoeren vragen wij het college alle gedane toezeggingen voor 2021 op een rijtje te zetten. Gaande 2021 zijn we dan in staat om de meetlat qua realiteit en nut en noodzaak er langs te leggen.

Over het Sociaal Domein kunnen we kort zijn. Hoe VENRAY Lokaal in dit dossier staat is beschreven in de algemene beschouwing. De taakstelling om de komende jaren € 4.1 miljoen binnen het Sociaal Domein te bezuinigen kan vooralsnog niet op het support van VENRAY Lokaal rekenen. Het college zal dit echt in de context van het totale financiële beleid moeten aanvliegen. Wij wachten de landing af.

De schulddienstverlening vraagt ondertussen om een beleidsmatige opschaling. De slagingskans om uit de schulden te komen moet omhoog. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben een zogeheten Goed-Op-Weg map ontwikkeld. Een map die voor iedereen te begrijpen is. Wij vragen het college nadrukkelijk bij die gemeenten te informeren en die info terug te koppelen met reacties of het ook bruikbaar kan worden gemaakt voor Venray.

Voor de aanpassing van de havengelden dienen we een motie in. Nu de haven van Wanssum uitgebreid gaat worden en de overslag van containers en goederen zal toenemen zal ook rekening moeten worden gehouden met het milieu. Collega Richard de la Roy zal die verder toelichten bij de behandeling van de moties.

De afronding van de gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum baart ons zorgen. In de aan Gedeputeerde Staten gezonden brief en de gemeenteraad gezonden RIB en de hierover in de pers verschenen artikelen constateren wij, op zijn zachtst gezegd, een stevig verschil van mening over heet toekomstig beheer van Maaspark Ooyen-Wanssum, zoals het gebied van circa 550 hectare is gaan heten. Om invulling te geven aan het eindbeheer waren de voorbereidingen voor een gezamenlijke aanbesteding van dat beheer in volle gang. De drie eind-eigenaren t.w. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Provincie gaven hiermee invulling aan de afspraken en uitgangspunten die mede ten grondslag hebben gelegen aan het totale project. Kosten € 222.8 miljoen.
Dit aanbestedingsproces is nu tijdelijk stopgezet omdat Venray en Horst aan de Maas blijkbaar gronden van de Provincie willen terug kopen waardoor een versnippert eindbeheer ontstaat. Wij willen in dit stadium daarom geen overhaaste besluiten nemen. Wij zullen het dossier verder doorgronden en ook bij de Provincie nadere informatie ophalen.

Tot slot voorzitter.
De Corona aanpak vraagt van iedereen om de richtlijnen na te leven. Inderdaad leidt dit tot sociale beperking en eenzaamheid. Ook is het een voortdurende aanslag op de menselijke spanningsboog van jong en oud.
Maar nu liever één jaar van het sociale leven verliezen dan één jaar van het leven. Blijf allen gezond.

donderdag 15 oktober 2020

Algemene beschouwingen begroting 2021

Hou jij een huishoudboekje bij? Weet jij exact wat er binnenkomt en uitgaat?
De gemeente Venray houdt dit allemaal netjes bij en is hier transparant over. Wat zijn de inkomsten en uitgaven van onze gemeente? En wat zijn de plannen voor 2021? De gemeenteraad moet deze begroting namens de inwoners goedkeuren. Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen worden gedaan. Dit alles gebeurt tijdens de raadsvergadering van 3-11 en is te volgen vanaf 17.00 via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Wij, als lokale politieke partij, kijken kritisch naar deze getallen want het gaat om een flinke zak geld die te besteden is, namelijk €132 miljoen. Wegens de coronacrisis zijn nog veel zaken onduidelijk voor de toekomst.
De begroting 2021 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.

We hebben het o.a. over het nog steeds ontbreken van een Lokale Inclusie Agenda, huisvesting voor speciaal onderwijs, zelfsturing i.r.t. bladkorven, het verdwijnen van de waardevolle naoorlogse gebouwen in Venray, woningbouw, handhaving, fietsendiefstal, brandweerzorg, verouderde visie veehouderij, biodiversiteit, fiets- wandelroutes, ontwikkelingen op de Spurkt, verlaging havengelden, tekorten binnen het Sociaal Domein, toeristenbelasting i.r.t. arbeidsmigranten en het onderhoud van de wegen in Venray.
Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

In één oogopslag de begroting 2021 van Venray

zondag 11 oktober 2020

Coming Out Day 

Vandaag is het Coming Out Day. Afgelopen donderdag tijdens de de commissievergadering Leven sprak commissielid Lisanne Wisgerhof over haar eigen ervaringen en riep zij iedereen op om eens stil te staan bij het belang van deze bijzondere dag. Misschien is er ook wel iemand uit jouw omgeving die vandaag of op een ander moment naar jou toekomt met belangrijk nieuws of loop je hier misschien zelf mee rond. Weet jij hoe jij zou reageren? En sta jij er wel eens bij stil hoeveel impact jouw reactie kan hebben?
VENRAY Lokaal staat voor een inclusieve samenleving. Dat houdt in dat iedereen mee mag doen. We zijn dan ook al een tijd bezig met het laten realiseren van een Lokale Inclusie Agenda voor Venray en zullen er dan ook voor zorgen dat dit onderwerp hierin een rol zal spelen.
De gemeente Venray hijst vandaag de regenboogvlag voor de acceptatie van lhbtiq+'ers.

Bekijk hier de bijdrage van Lisanne:

donderdag 10 september 2020

Op de koffie bij...

...Cor Vervoort, alweer 1 jaar wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit in Venray.
Wil je weten hoe het hem bevalt?
VENRAY Lokaal ging op vrijdag mee naar het werk van “familieman” Cor.
We zijn trots op ‘onze’ wethouder, wil je weten waar we hem mee verraste? Bekijk het gehele interview:

zaterdag 11 juli 2020

Trots op Venray

Zoals gebruikelijk is VENRAY Lokaal regelmatig te vinden “onder de mensen”. Door goed naar de inwoners en bezoekers te luisteren kunnen wij écht een lokale politieke partij zijn. Een partij die dichtbij staat, zichtbaar is en laagdrempelig toegankelijk. Dus niet alleen via email, telefoon, social media maar ook “face-to-face”. Het is prettig als team contacten te leggen, zonder dat we daarvoor steun/stemmen vragen. Vandaag waren we in het bruisende centrum van Venray. Op de veilige 1,5 meter afstand stelde we de voorbijgangers de vraag "Waar bent u trots op in Venray?" In de toch al sombere tijd, deze keer dus met een vooral positieve insteek. Vele enthousiaste verhalen hebben we aangehoord en genoteerd. Ook kritische noten nemen we uiteraard mee. VENRAY Lokaal is TROTS OP VENRAY en vooral op de inwoners en bezoekers ervan die leven, wonen en werken in de levendige wijken en 13 hechte dorpen van Venray.

 Een fotoimpressie:
(klik op het bord om in te zoomen)

Dank namens het PR team: Lisanne Wisgerhof, Harold Stevens en Laura Puts

vrijdag 3 juli 2020

VENRAY Lokaal voegt daad bij het woord.

In een artikel in de Hallo van 21 mei (zie foto) vroeg commissielid Henk Valckx om na de crisis een herbezinning te houden met een herwaardering van vitale beroepen. Nu, 6 weken later, is zijn oproep door niemand opgepakt of op enigerlei wijze ter sprake gekomen. Om reden dat dit te verwachten was heeft hij destijds zijn voorstel afgesloten met de opmerking dat ook VENRAY Lokaal als lokale politieke partij, naast de Minister President, alle landelijke partijnamen in de Tweede Kamer zal aanschrijven. VENRAY Lokaal is onder de indruk van de prestaties en de daaropvolgende waarderende uitspraken en handelingen, maar is bang dat deze waardering weer ondergeschoven gaat worden zodra de aandacht en zichtbaarheid is afgezwakt. Niet de hoop, maar de verwachting is dat dit op de Tweede Kamer agenda wordt gezet. Gaat dit niet gebeuren dan zal dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat de mensen in de Zorg, Onderwijs, Defensie en Politie weer op de barricade gaan.
Dit zou een schande zijn. We laten ons niet misleiden door een eenzijdige motie met het voorstel zorgmedewerkers een hogere beloning en betere arbeidsvoorwaarden te geven. Overigens bekenden hier VVD, CDA, D66 en CU kleur met hun tegenstem. Wij willen meer dan alleen de herwaardering van verpleegkundigen.

 DE VOLLEDIGE BRIEF:
Geachte Minister-President,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Een koninklijk huis dat door te klappen en te kletteren met deksels in verbondenheid met ons hun dank en respect wil laten horen aan al die zorgmedewerkers die ons beschermen tegen het verschrikkelijke COVID-19 virus: om trots op te zijn, maar een boterham kun je er niet van smeren.
Veel mensen deelden op sociale media hun digitale applaus voor zorgmedewerkers, maar een reeds langer bestaand en veel gehoord commentaar was ook dat de mensen in de zorg meer geld zouden moeten krijgen voor het werk dat zij verrichten. Niet alleen nu, maar vooral ook als straks alles achter de rug is.

Kijkend naar crisissituaties zoals nu met het COVID-19 hebben we een aantal cruciale beroepsgroepen. Er is de afgelopen jaren veel gepraat over wat wij van mensen in de zorg, politie, defensie en onderwijs vragen, en dat staat niet in verhouding tot hoe wij ze respecteren en financieel waarderen. Zij worden in ieder geval, in tegenstelling tot bepaalde typen beroepen, niet overgewaardeerd.
Nu we haast toe zijn aan een ‘reset’ en ‘back to new basic’ zullen we moeten zorgen dat het benoemen van waarden van vitale en kritische beroepen op de Haagse agenda komt. Er zal misschien structureel meer geld moeten komen voor beroepen waarvan we nu roepen ‘geweldig’, ‘applaus-applaus’.

Wat vraagt deze lokale politieke partij aan u? Benoem de vitale beroepen en herwaardeer deze vervolgens. In deze verwachten we dan ook dat we het niet terug gaan zien in het verkiezingsprogramma van uw partij, want dat zou een slechte ‘reset’ zijn. Neen, dat het op de agenda van de Tweede Kamer komt te staan, en dat u ervoor gaat! Net zoals in de afgelopen maanden. Niet meer en niet minder.

Met vriendelijke groet en u zult begrijpen dat wij graag van u horen.

Fractievoorzitter VENRAY Lokaal,
Tino Zandbergen

donderdag 21 mei 2020

Gespot in Venray

Vraag jij je ook af waar onderstaand voor dient en wie hierachter zit?

FOTO LINKS Vleermuizenkast
Deze vleermuiskasten zijn geplaatst in opdracht van de Gemeente Venray en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De kasten zijn nodig als wettelijke compensatie in het kader van het te ontwikkelen bedrijventerrein aan de Spurkt. Met het opstellen van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Spurkt wordt het mogelijk gemaakt om vaste verblijfplaatsen van vleermuizen te verstoren dan wel te vernietigen door de sloop van de aanwezige gebouwen. Dit is in strijd met de Wet natuurbescherming. Om toestemming te krijgen voor de sloop van de gebouwen is een ontheffing van de provincie nodig. Onderdeel hiervan is het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen in de vorm van deze vleermuiskasten.
Een goed alternatief voor de vleermuizen dus!

FOTO RECHTS "Ingewikkelde" eiken
Vermoedens bestaan dat dit gedaan is in het kader van de eikenprocessierups. Dit is NIET door de gemeente gedaan maar op eigen initiatief van inwoners. Het idee hierachter is dat de folie de looproute van rupsen zou blokkeren, maar dat is niet het geval. De rupsen komen uit de eipakketten die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom.
Onnodig dus en onverstandig deze plastice materie in de natuur achter te laten!

dinsdag 31 maart 2020

Steuntje in de rug

Alle 65 VENRAY Lokaal-leden willen in deze bijzondere tijd iemand speciaal een hart onder de riem steken.
Deze kaarten zijn onderweg naar mensen die nu een extra knuffel verdienen.

HOU VOL, ZORG GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR!

We gingen ook even bij het gemeentehuis langs om een mooie bos rozen van Reintjes Bloemen te bezorgen voor de gemeentelijke organisatie.

zondag 29 maart 2020

VENRAY Lokaal werkt door (waar kan).

De corona-pandemie raakt iedereen. Velen maken zich zorgen over de huidige situatie en de gevolgen ervan. Wat betekent deze crisis voor de Venrayse politiek?
Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgelast. Waaronder helaas ook het kinder- en jeugddebat en sprekersplein.
De komende raadsvergadering van 31 maart gaat onder bijzondere omstandigheden door. Er vind alleen besluitvorming plaats bij de hamerstukken. Alle bespreekstukken zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 12 mei.
Men bereid zich voor de raads- en commissievergaderingen via videoconferentie plaats te laten vinden. Dit moet eerst versneld per wet geregeld worden.
Het blijft mogelijk de vergaderingen online te volgen/terug te kijken via venray.raadsinformatie.nl.

Er is ondertussen een noodloket voor ondernemers ingericht die hulp kan bieden.
Achter de schermen wordt hard gewerkt en de burgemeester staat voortdurend in contact staat met GGD/RIVM/veiligheidsregio e.d.
Bovendien biedt de website venray.nl informatie over het corornavirus en is er een chatfunctie beschikbaar.
📞 Maandag 30 maart tussen 17.00 en 19.00 uur zitten burgemeester en wethouder klaar voor een telefonisch corona-spreekuur (0478-523333)

Wij zitten niet stil in deze bijzondere tijd, we werken door, vanuit thuis. Ook onze eigen bedrijfsbezoeken, activiteiten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Het is nu ook lastig onze nieuwe leden in te werken. Ook VENRAY Lokaal bereid zich voor op online-vergaderen. We blijven ons inzetten voor de Venrayse maatschappij. Nu de horeca gesloten is kom je er bv. achter dat een openbaar toilet best welkom zou zijn, vraag je je af of de weekmarkt wel verstandig is, hou je een vinger aan de pols bij arbeidsmigrantenhuisvesting en de coffeeshops, hoe gaat handhaving nu? Ook komt de eikenprocessierups binnenkort weer om de hoek kijken. Maar ook de grote dossiers als de supermarkten- en bibliotheekverplaatsing en zonneparken worden breed uitgediept.
Weet dat wij gewoon bereikbaar zijn via facebook, email en ook telefonisch, zie contactpagina


dinsdag 17 januari 2020

Dankbrief aan VENRAY Lokaal

VENRAY Lokaal is er voor iedereen in Venray, grote en kleine items houden ons bezig. We proberen laagdrempelig toegankelijk te zijn. Onderstaande ontvingen we in december, hieruit blijkt een fijne samenwerking tussen inwoners van Venray en ons deskundige team.

Geacht bestuur VENRAY Lokaal,

Dat Comiva geen heil meer ziet in de bouw van een mestscheidingsinstallatie aan de Metaalweg 1C is voor mij en veel anderen geweldig nieuws. Dit is voor mij de mooiste Kerstboodschap sinds zeer lange tijd, en u zult begrijpen dat mijn start van het nieuwe jaar niet beter kan.

Dit is reden u en uw partijleden uit de grond van mijn hart te bedanken voor uw inzichten en vasthoudendheid waarmee u mij en andere getroffenen heeft ondersteund. Toen u op 28 april 2015 ‘De Metaalweg 1C’ op de commissieagenda heeft laten zetten, en een commissielid mijn echtgenote en mij thuis bezocht, wist niemand waar we aan begonnen.

Uw vasthoudendheid in dit dossier maar vooral ook het support en de deskundige adviezen op welke manier wij als omwonenden hier mee konden omgaan, is een lokaal politieke partij waardig. Dank.
Ook toen de vergunning was afgegeven, heeft u dit dossier niet gesloten. U bent contact blijven houden en daar kwam erg veel morele steun uit. Dit was voor ons erg belangrijk en zeker voor mij toen mijn echtgenote medio 2016 kwam te overlijden.

U bent er aandacht voor blijven vragen. Bijna vijf jaar na de start van dit dossier heeft u op 11 november 2019 schriftelijke vragen gesteld waar wij als omwonenden niets van wisten. Naar nu blijkt waren dit vervelende vragen (waar de gemeente zes weken voor nodig had), en waarvan een aantal overeenkomen met de reden dat Comiva de stekker eruit heeft moeten trekken.

Ik ben u bijzondere dank verschuldigd en daarmee wens ik u allen heel fijne feestdagen en een mooie gezonde start van 2020. U, VENRAY Lokaal, heeft laten zien er voor alle inwoners van Venray te zijn en niet alleen voor haar leden of achterban.

Rien Gottenbos.


VENRAY Lokaal in overleg met Dhr. Gottenbos, onder het genot van een "bijzondere" kop koffie (@TikkieAnders)

 

maandag 16 januari 2020

Kennismaking VENRAY Lokaal

Op verzoek organiseren we nogmaals een kennismakingsavond. 
Bij VENRAY Lokaal is plaatselijke politiek écht anders, het is interessant, maakt je wijzer, is spannend en ontspannend, gezellig en vooral nuttig! Iedereen kan op zijn/haar manier een grote of kleine bijdrage leveren aan onze partij en dus aan de Venrayse maatschappij.
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met team VENRAY Lokaal en stel al je prangende vragen op dinsdag 21 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Venray.
Pak deze kans!


woensdag 18 december 2019

Fijne Feestdagen...

Team VENRAY Lokaal wenst iedereen:
⭐️ 𝐇𝐄𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐉𝐍𝐄 𝐅𝐄𝐄𝐒𝐓𝐃𝐀𝐆𝐄𝐍 ⭐️
Ook in 2020 zullen we voor jou, voor heel Venray, klaarstaan.
Neem contact met ons op, we zijn nieuwsgierig naar jouw ideeën, wensen of kritiek.

maandag 28 oktober 2019

Maak kennis met....

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse "politeia". Wat onder meer betekent: het leven als burger in de samenleving. Dat is nou precies waar het in onze partij om draait. Om het leven, wonen en werken in ons mooie Venray. En dat op een fijne, veilige, gezonde, schone en gelijkwaardige manier.
Vooral landelijke politiek heeft een slecht imago, "het is te ver van me weg, luistert niet naar me, is niet transparant en is te populistisch". Maar bij VENRAY Lokaal is plaatselijke politiek écht anders, het is interessant, maakt je wijzer, is spannend en ontspannend, gezellig en vooral nuttig! Iedereen kan op zijn/haar manier een grote of kleine bijdrage leveren aan onze partij en dus aan de Venrayse maatschappij.
De gemeenteraad vertegenwoordigt het volk, bepaald beleid en controleert het college van B&W. De commissieleden zijn kritisch en nieuwsgierig. Zij voeden en adviseren onze 5 raadsleden. In principe zijn dit burgerleden zoals jij en ik. Ons team is een afspiegeling van de Venrayse samenleving, precies zoals dat ook zou moeten zijn in een gemeenteraad.
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met team VENRAY Lokaal en stel al je prangende vragen op maandag 4 november om 19.30 in het gemeentehuis van Venray.
Deelnemers aan de gratis cursus "Politiek Actief", die in september en oktober plaats heeft gevonden, zijn uiteraard ook van harte welkom. Pak deze kans!


donderdag 17 oktober 2019

Algemene beschouwingen programmabegroting 2020 
inclusief meerjarenbegroting 2021-2023

De algemene beschouwingen staan op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 5 november, aanvang 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Deze vergadering is te volgen via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

De begroting 2020 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.

 

 

donderdag 12 september 2019

VENRAY Lokaal wethouder Cor Vervoort benoemd

Deze avond is Cor benoemd als wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit. Felicitaties werden uitgebracht voor de gemeenteraad, familie en het aanwezige publiek.
VENRAY Lokaal is verheugd dat het team weer compleet is.Nieuwe burgemeester voorgedragen

Tijdens een speciale raadsvergadering op 12 september jl. werd de nieuwe burgemeester voorgedragen aan de Gemeente Venray. Luc Winants zal per 1 januari 2020 aan de slag gaan als burgervader van Venray.
Lees meer over Luc: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Winants_(politicus)

Bron: De Limburger
Gemaakt door: Luc Lodder


maandag 2 september 2019

Op de koffie bij... Cor Vervoort

Elke eerste maandag van de maand interviewen wij een “VENRAY lokaler”, deze week is dat kandidaat-wethouder Cor Vervoort.zaterdag 24 augustus 2019

100 jaar kiesrecht voor vrouwen


VENRAY Lokaal stond vandaag stil bij het feit dat vrouwen in Nederland dit jaar 100 jaar kunnen stemmen. Pas 100 jaar.
Onder het genot van een drankje en een heerlijk zonnetje werd er gepraat over de politiek, wat ons bindt, en allerlei "vrouwendingen" uiteraard!

Vrouwenkiesrecht, hoe zat dat ook al weer?Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1883 vocht Aletta Jacobs voor het stemrecht van vrouwen, met het argument dat in de Grondwet de officiële uitsluiting van vrouwen ontbreekt. Ze wilde stemmen en zelfs ook verkiesbaar zijn, ze was immers Nederlander. Aletta's strijd begon.
In 1887, volgde een tegenslag toen in de grondwet expliciet het woord ‘mannelijk’ toegevoegd werd met betrekking tot het kiesrecht. In 1894 richtte ze samen met Wilhelmina Drucker de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) op, die deze tekst aanvocht. Dit lukte. In 1917 kwam het passieve vrouwenkiesrecht zodat vrouwen verkiesbaar mochten zijn. Het actief vrouwenkiesrecht werd in 1919 een feit. Vrouwen mochten in 1922 voor het eerst naar de stembus. Het aantal mensen dat een stem uitbracht sprong van 1,3 miljoen in 1918 naar 2,9 miljoen in 1922.
De Tweede Kamer telde vervolgens 7 vrouwen en in bijna elke partij was een vrouw vertegenwoordigd. Anno 2019 zijn er 49 vrouwelijke Tweede Kamerleden, van de 150, verdeelt over 10 partijen.

En bij VENRAY Lokaal?
VENRAY Lokaal heeft 22 vrouwelijke leden. Onze mannelijke raadsfractie wordt ondersteunt door 9 dames, van 19 tot 77 jaar, die deelnemen aan de raadscommissies. Onze secretaris (v) en fractiesecretaris (v) ondersteunen de vereniging cq. de fractie. We zijn altijd op zoek naar versterking van het team. Interesse, mail ons? 

Het vrouwenkiesrecht in de rest van de wereld.
Nederland was in 1919 het dertiende land wereldwijd waar vrouwen mochten stemmen. In België is het vrouwenkiesrecht pas toegepast na de Tweede Wereldoorlog, in 1948. De Zwitsers in 1971. In Zuid-Afrika mogen sinds 1994 ook zwarte vrouwen stemmen, en in Saoedi-Arabië kregen vrouwen in 2015 het kiesrecht. Je ziet dus dat het vrouwenkiesrecht een zeer recente strijd is. Het belang om hierbij stil te staan wordt hiermee duidelijk: de strijd is nog altijd niet gestreden.


donderdag 22 augustus 2019

inVENtief verblijdt 3 lokale goede doelen met een cheque

Vandaag reikte inVENtief, voorganger van lokale partij VENRAY Lokaal 3 cheques á €400 uit aan 3 goede doelen in Venray.

Bij opheffing van de oude partij ontstond een batig saldo dat in samenspraak met de leden werd besteed aan 3 doelen in 3 categorieën:  kind, oudere en dier. En dan specifiek diegene die "het 't hardst nodig hebben".
In de eerste categorie werd gekozen voor Speelgoedbank Venray. Zij zamelen speelgoed in en stimuleren kinderen, en ouders, die in een slechte economische situatie zitten hiermee om te gaan. 
Bij de tweede categorie, oudere, werd voor Logeerhuis Kapstok gekozen. Het bestuur sprak haar dank uit naar de organisatie en vrijwilligers die met hart en ziel het de gasten zo aangenaam mogelijk maken. Een uitje voor de gast en tegelijkertijd ontlasten zij de mantelzorger door tijdelijk zorgtaken over te nemen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de huidige samenleving, maar het logeerhuis in Venray en omstreken ook inmiddels.
De dieren mochten niet vergeten worden in dit rijtje. Dierenambulance Venray ontving ook een cheque.
De dieren hebben geen stem, maar hulp is hard nodig. Vrijwilligers staan elke dag tot 23.00 klaar voor de zwerf- en gewonde dieren in Venray en verzorgen ze met liefde.
DAT was precies de gedachten van de besteding van de overblijfselen van inVENtief, voor zij die het 't hardst nodig hebben. De 6 aanwezigen waren onder valse voorwendselen naar de Schouwburg gelokt en reageerde verrast en enthousiast. Het voelde goed om zo definitief afscheid te nemen van onze voorgangers.


vrijdag 9 augustus 2019

Cor Vervoort kandidaat wethouder voor VENRAY Lokaal

Zoals bekend is Carla Brugman op persoonlijke titel benoemd in het extra parlementaire college van Gedeputeerde Staten van Limburg. VENRAY Lokaal heeft deze goede bestuurder met spijt afgestaan, maar tegelijkertijd geschakeld om een vervanging voor te dragen. Met Cor Vervoort hebben we een passende kandidaat gevonden.
Na een zorgvuldige selectie zijn er vertrouwelijke gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Daarbij is niet alleen naar de korte termijn gekeken, maar ook naar de toekomst. Tenslotte zijn er in 2022 al weer verkiezingen voor de gemeenteraad.
VENRAY Lokaal is aan zijn stand verplicht om dan wederom de kiezers een kwalitatieve kieslijst aan te bieden. Wij zijn dat aan de kiezers verplicht die ons het vertrouwen hebben gegeven en ons in staat hebben gesteld toe te treden tot de coalitie met CDA en D66.
De Algemene Ledenvergadering van VENRAY Lokaal ondersteunt deze visie en heeft donderdag 8 augustus besloten om de heer Cor Vervoort voor te dragen als nieuwe wethouder voor VENRAY Lokaal in het Venrayse College van Burgemeester en Wethouders. Als de gemeenteraad instemt, kan de benoeming in 12 september aanstaande plaatsvinden.


Cor is 61 jaar, gehuwd en woont in Venray. Hij was sinds 1978 bijna onafgebroken werkzaam bij achtereenvolgens de Gemeentepolitie Venray, de politieregio Limburg-Noord en de eenheid Limburg van de Nationale Politie. Hij was aanvankelijk werkzaam in diverse politiefuncties en na voortgezette opleidingen op het terrein van Personeel & Organisatie en organisatieadvies bekleedde hij diverse functies op die terreinen. Hij gold als deskundige op het gebied van functiewaardering en was daarbij lid van een landelijke bezwarenadviescommissie. Door zijn achtergrond heeft hij zowel landelijk als regionaal een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen de politie en was hij direct betrokken bij alle personele reorganisaties. Op dit moment is hij werkzaam in Maastricht als adviseur van de eenheidsleiding in Limburg.
Daarnaast is hij al geruime tijd actief binnen de Venrayse politiek.
Aan het einde van de vorige eeuw en de beginjaren 2000 is hij politiek actief geweest voor Samenwerking Venray. Hij was voorzitter van inVENtief en bij de samensmelting van deze lokale partij met PP2 tot voor kort voorzitter van VENRAY Lokaal. Momenteel fungeert hij nog als voorzitter van de Gebruikerscommissie Optisport, die adviseert over de (jaar-)planning van het gebruik van alle binnensportaccommodaties, die in de gemeente Venray in beheer zijn bij Optisport.

Kortom, met Cor Vervoort denkt VENRAY Lokaal een uitstekende wethouder voor te dragen die de belangen van de partij en de kiezers in de coalitie uitstekend zal bewaken. Inmiddels heeft Cor al kennis gemaakt met de coalitiepartners en hebben de overige fracties in de gemeenteraad ook kennis kunnen nemen van zijn kandidatuur.

Victor Weijs, bestuursvoorzitter
Tino Zandbergen, fractievoorzitter

woensdag 3 juli 2019

Day after behandeling Voorjaarsnota.

De ruim 5 uur durende vergadering van gisteren kunt u HIER bekijken.

De inbreng (van 7 min.) van VENRAY Lokaal:

Beste voorzitter, college, raadsleden en inwoners van Venray,

VENRAY heeft niet kunnen bevroeden dat we de eerste volwaardige Voorjaarsnota van het college moeten beschouwen met een lege wethoudersstoel van VENRAY Lokaal. In het debat vandaag zal het ook even lastig zijn omdat we plaatsvervangende wethouders moeten aanspreken. Wij vertrouwen er echter op dat in het VENRAY Lokaal wethouderloze tijdperk het door voormalig wethouder Carla Brugman ingebrachte politieke zaaigoed van ons zal ontkiemen. Onze fractie zal, indien nodig, zeker tijdig water geven.
Als coalitiepartner kunnen we ons op meerdere punten vinden in de Voorjaarsnota. Dat wil niet zeggen dat we nu achterover gaan leunen en spinnend bij de haard gaan liggen. Het is zaak scherp te blijven in het politieke proces om met zo nodig wisselende meerderheden goede besluiten te nemen. Goede voorstellen vanuit de oppositie zijn het waard om serieus op haalbaarheid te wegen.
De uitwerking van de programma's in deze Voorjaarsnota geeft aan in welke richting het college invulling wil geven aan het coalitieprogramma in 2020. VENRAY Lokaal snapt dat onmogelijk alle wensen en verlangens in het komende jaar vervuld kunnen worden. We zijn daarbij mede afhankelijk van de rijksbijdragen. Wat dat betreft is de meicirculaire al een waarschuwende vinger.
Het college is nu aan zet om met voorstellen te komen die we bij de begroting vervolgens zullen toetsen.

Voorzitter, uit onze algemene beschouwingen licht ik kort nog het volgende toe:
MANTELZORGWAARDERING
Het is niet in financiële middelen uit te drukken hoe de steeds belangrijker wordende mantelzorger gewaardeerd zou moeten worden, maar de huidige €65 is voor VENRAY Lokaal écht beneden de maat. De waardering terugbrengen naar het niveau van 2015, dat wil zeggen €130, is het minste dat gedaan moet worden. Deze manier van waarderen bespaart allerlei opgetuigde administratieve rompslomp.

INCLUSIEVE SAMENLEVING
Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om periodiek een “Lokale Inclusie Agenda” te maken: een plan voor de inclusieve samenleving. Venray heeft niet zo’n plan. Er moeten nu echt stappen gezet worden na 3 jaar. Geen verder uitstel van de uitwerking. Een Lokaal Inclusieplan dus.

ONDERWIJS
Begin dit jaar heeft de raad besloten de ontwikkeling van de Talentencampus op de locatie Veltum te beëindigen. Wij staan daar nog steeds achter. Dat wil niet zeggen dat we het SBO en SO niet adequaat gehuisvest willen zien. Actie wethouder, los dit lang slepende dossier op. Wellicht is het de moeite waard om alsnog naar landing op het Anna-terrein te kijken.


GLYFOSAAT
Diverse studies wijzen uit dat blootstelling aan dit middel de kans op kanker met 40% verhoogt. Patiënten winnen in toenemende mate rechtszaken. Verschillende landen leggen het gebruik aan banden. Onze gemeente, als verpachter van gronden, moet nu de stap zetten om het gebruik van glyfosaat op pachtgronden en sportvelden te verbieden.

DRUGSAFVAL
Gedumpt afval is een gevaar voor de volksgezondheid en moet onmiddellijk door de grondeigenaren of de gemeente geruimd worden. De kosten worden, als de veroorzaker niet gevonden wordt, verhaald op de grondeigenaar. Onschuldige grondeigenaren mogen niet opgezadeld worden met de kosten van deze criminaliteit. Voor onze motie moeten we ook steun te vragen bij de gemeenten in Limburg en de Provincie.

INTERVENTIETEAM
Steeds vaker misbruiken criminelen sociale en maatschappelijke structuren en ondernemers voor hun criminele activiteiten. Van deze ondermijnende criminaliteit ondervindt de samenleving veel schade. Zes gemeenten in Oost-Brabant hebben een interventieteam opgericht die zorgt voor integrale aanpak. Dit wordt gedaan door regelmatig controles te doen als een vermoeden bestaat van misstanden of niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Een soortgelijk interventieteam mag ook in Noord-Limburg niet meer ontbreken. Waarom dan geen aansluiting zoeken bij Oost-Brabant? Of anders een eigen regionaal Venrays Interventieteam ontwikkelen.

VISIE VEEHOUDERIJ
In januari 2018 is de Visie Veehouderij vastgesteld. Het college geeft aan dat Venray een koploper in de veehouderij wil blijven, maar meer duurzaam, en circulair. Maar daarbij moet de gezondheid van de burger wel centraal staan. Een groot manco in de huidige vergunningverlening in Venray is dat vergunningen voor locaties niet in samenhang worden behandeld. Daardoor kan er een enorme cumulatie van emissies ontstaan. Op 29 mei was de uitspraak (Raad van State) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van veehouderijen.

Wij roepen het college op de nieuwe werkelijkheid rond de intensieve veehouderij onder ogen te zien en z.s.m. met aanvullend adequaat beleid te komen.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Het beeld van Venray wordt steeds meer bepaald door enorme lelijke logistieke bouwmassa’s. Zo verdween recent het iconische beeldbepalende gebouw van Inalfa.

Voor andere bedrijven dan logistiek, zoals innovatieve bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid, lijkt Venray inmiddels minder aantrekkelijk. Het nieuwe bedrijventerrein "de Spurkt" zou een groene campus moeten worden. Kleinschalig, hoogwaardige inrichting, behoedzame inpassing in het kwetsbare beekdallandschap met behoud en aandacht voor aanwezige natuurwaarden en zelf-energievoorzienend.

FRACTIEVERGOEDING
De Venrayse politieke partijen moeten zich blijvend inspannen om jong en oud, het hele jaar door, bij het politieke handwerk te betrekken. Daarvoor zijn opleiding, scholing en andere bindende factoren nodig. De fracties krijgen daarvoor nu nog een fractievergoeding van €2.000 per jaar. Door bezuinigingen is dat in 2011 met eenzelfde bedrag gekort. Willen de fracties het werk goed blijven doen dan is het noodzakelijk de fractievergoeding weer op het niveau van 2010 te brengen.

ZORGLOKET.
Van inwoners van Venray horen wij vaak “je wordt van het kastje naar de muur gestuurd” of “ik geef het op”. Vooral bij zorgvragen is dit erg vervelend. Het is voor sommige mensen al vaak überhaupt een hele stap hulp te vragen. Slechts één duidelijk en bemenst loket zou de ingang moeten zijn. De kwetsbaren in onze samenleving beter ondersteunen. In Brunssum hebben ze één loket voor zorg, jeugd en uitkering: loket Sociaal Centraal.
Wij vragen het college de haalbaarheid voor Venray na te gaan.

maandag 24 juni 2019

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2020
incl. Meerjaren Uitgaven en Investeringsplan (MUIP) 2020-2023


De gemeentelijke Voorjaarsnota geeft elk jaar opnieuw weer hoe het gaat met Venray. Dit document bevat een weergave van de inkomsten en plannen voor uitgaven van het komende jaar. Deze verschijnt altijd in juni en wordt dit jaar besproken op 2 juli.
Elke politieke partij geeft zijn visie op deze plannen tijdens een lange, maar belangrijke gemeenteraadsvergadering, die al start om 15 uur. De discussies kunnen gaan over uiteenlopende zaken.

Wat ons betreft gaat het o.a. over:
-de schamele MANTELZORGWAARDERING
-het ontbreken van een LOKAAL INCLUSIEPLAN
-de huisvesting van het SPECIAAL ONDERWIJS
-het aan banden leggen van bestrijdingsmiddel GLYFOSAAT
-wie het opruimen van DRUGSAFVAL moet betalen
-het terugdraaien van de bezuiniging op de FRACTIEVERGOEDING
-het oprichten van een INTERVENTIETEAM
-de nieuwe werkelijkheid rond de INTENSIEVE VEEHOUDERIJ
-een ander soort ECONOMISCHE ONTWIKKELING
-een mogelijkheid van één ZORGLOKET

Nieuwsgierig geworden?
De Venrayse Voorjaarsnota vind je HIER
De visie van VENRAY Lokaal (Algemene Beschouwingen) vind je HIER
Hoe denken andere partijen erover? Zie HIER

Schuif aan op 2 juli in het gemeentehuis, bekijk de internet livestream of luister Omroep Venray Radio!

vrijdag 14 juni 2019

CURSUS POLITIEK ACTIEF

Iedereen heeft een mening, maar wie maakt het verschil?

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF - Gemeente Venray

Met o.a. "Wat zijn de taken en de rol van de gemeenteraad?" "Hoe heb ik zelf meer invloed op de lokale besluitvorming?"
* 5 avonden (24-09/01-10/15-10/22-10/29-10)
* 19.30-22.00 uur
* Gemeentehuis Venray
* door ProDemos (https://prodemos.nl)
* aanmelden tot 23-08 via griffie@venray.nl (beperkt aantal plaatsen)
* GRATIS!

Kennismaking VENRAY Lokaal

VENRAY Lokaal plakt er (OOK GRATIS) nog een extra avondje aan vast.
Op 04-11 kun je vrijblijvend kennismaken met onze lokale politieke partij, stel vooral al je vragen. 
Een andere afspraak maken is ook altijd mogelijk. Mail ons: via contactgegevens op www.venraylokaal.nl of via een Facebook-persoonlijke bericht.

Tip je buurman, collega en degene die altijd het hoogste woord heeft op een verjaardag 

vrijdag 7 juni 2019

PERSBERICHT

Donderdagmiddag heeft onze wethouder Carla Brugman ons laten weten dat zij gehoor heeft gegeven aan het verzoek om toe te treden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg.
Zoals bekend is het niet gelukt op basis van politieke meerderheden in Limburg een coalitie te smeden en heeft formateur Ger Koopmans de weg ingeslagen om een extra parlementair college (zakenkabinet) te formeren. Carla heeft dan ook ingestemd op persoonlijke titel.

Voor VENRAY Lokaal en Venray is het natuurlijk spijtig dat een uitstekend bestuurder als gevolg daarvan geen deel meer uitmaakt van de coalitie, c.q. het college van Burgemeester en Wethouders van Venray. Van de andere kant heeft Limburg ook bestuurlijke kwaliteit nodig. Dat Carla daar een bijdrage aan zal leveren twijfelen wij geen moment en wensen haar veel succes.
Het is nu aan VENRAY Lokaal om een nieuwe wethouder te leveren in samenspraak uiteraard met de coalitiepartners.
Het bestuur en de partijleiding zijn inmiddels volop aan de slag gegaan met het selecteren van goede kandidaten. Conform de statuten spreken de leden zich ten leste uit over de uiteindelijke kandidaat.

VENRAY Lokaal,
Tino Zandbergen, fractievoorzitter
Cor Vervoort, wnd. bestuursvoorzitter

v

zaterdag 22 december 2018

VENRAY Lokaal bezocht het centrum van Venray tijdens kerstmarkt - nieuwsbrief editie december 2018

Op zaterdag 22-12 stond VENRAY Lokaal (zoals elk jaar) met haar standje in het centrum van Venray. De schaatsbaan, de kerstmarkt, de kerstman en gezellige muziek zorgde voor een heerlijke kerstsfeer.
Er werden nieuwsbrieven uitgedeeld, aandacht gevraagd voor een openbaar toilet in het kernwinkelgebied en natuurlijk gingen we vooral met de inwoners in gesprek.

 

De december-editie van onze nieuwsbrief vind je hier.vrijdag 30 november 2018

Persbericht: De Oude Melkfabriek en Den Hoebert toch in de race voor huisvesting arbeidsmigranten?

Daar kunnen wij als VENRAY Lokaal heel kort over zijn: Nee dus!

Tijdens de commissievergadeTijdens de commissievergadering Wonen van dinsdag 27 november kwam de huisvesting van arbeidsmigranten opnieuw aan bod. Naar aanleiding van deze vergadering is er, met name in Leunen, onrust ontstaan of onder andere de Oude Melkfabriek eventueel toch ingezet zal worden als locatie voor (short-stay) huisvesting van arbeidsmigranten. Ook in de media is hier aandacht aan gegeven, maar wij blijven als VENRAY Lokaal waarde hechten aan hetgeen wij en vele burgers belangrijk vinden. Niet daar!

De huidige situatie is dan ook niet anders dan in de afgelopen jaren is uitgedragen in ons verkiezingsprogramma en in het collegeakkoord is overeengekomen. Wij staan voor een goede en verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Naar de migranten toe, maar ook naar anderen zoals omwonenden. De inrichting van De Hulst is daarvan een voorbeeld. Hier is geluisterd naar de belangen en is op een respectvolle manier overeenstemming gevonden.

We hebben in Venray nog steeds een tekort aan huisvestingsruimte. Daar vallen onze gasten, die hier (tijdelijk) komen werken, ook onder. In de afgelopen jaren is dit heikele onderwerp blijven liggen. Het nieuwe college heeft het voortvarend opgepakt en wij steunen dat. Daarbij houden we rekening met alle belanghebbenden. Nu en in de toekomst.
maandag 29 oktober 2018

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019
inclusief meerjarenbegroting 2020-2022

De algemene beschouwingen staan ter agenda van de raadsvergadering op dinsdag 6 november 2018, aanvang 15.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Je bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Deze vergadering is te volgen via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

De begroting 2019 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.


 

maandag 1 oktober 2018

Collegeprogramma: "Een gezonde toekomst voor Venray!"

Een uitwerking van het coalitieakkoord, het collegeprogramma.

Die toekomst reikt verder dan 2022. Ons lange termijn beleid zullen we af moeten stemmen op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bv. op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Eén van de belangrijkste voornemens van deze coalitie en dit college is dan ook het komen tot een nieuwe strategische visie voor Venray die richting geeft aan al onze korte en lange termijn beleidsvoornemens.

In ons beleid, gericht op een gezonde toekomst voor Venray, hebben we in het coalitieakkoord drie rode draden aangewezen: duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in en benoemen we drie aanvullende uitgangspunten voor ons beleid in de komende periode.

Bekijk hier het collegeprogramma:

dinsdag 22 mei 2018

Team compleet

Tijdens de raadsvergadering zijn de wethouders en raadsleden geïnstalleerd voor deze raadsperiode. Onze fractievoorzitter Carla Brugman werd benoemd tot wethouder en daardoor neemt Toon Kerkhoff nu deel aan de raadsfractie van VENRAY Lokaal 
Namens VENRAY Lokaal: gefeliciteerd Toon en Carla, maak er wat moois van!
Feliciteer hen ook via facebookdonderdag 17 mei 2018

"Een gezonde toekomst voor Venray!"

Dat is de titel van het zojuist door VENRAY Lokaal, CDA en D66 ondertekende coalitieakkoord 2018-2022.
Dit is de basis voor de komende raadsperiode. Het college van B&W gaat aan de slag met het concreet uitwerken van dit coalitieakkoord in een collegeprogramma.
De huidige financiële uitgangssituatie is positief. De gemeente is op orde en de economie draait op volle toeren. Maar in goede tijden moeten we er aan blijven werken dat ook in slechte tijden Venray haar zaakjes op orde heeft.
Het gehele coalitieakkoord kun je hier bekijken


Maar hoe verhoudt dit akkoord zich nu tot het gedachtengoed en de speerpunten van VENRAY Lokaal? Zien we deze voldoende terug?

Wij als VENRAY Lokaal zijn er goed in geslaagd een groot aantal van onze speerpunten terug te laten keren. 

 • Om te beginnen met duurzaamheid: dit wordt hét thema voor de komende jaren en is daarmee ook het centrale thema geworden van het coalitieakkoord.
 • Dat de inwoner centraal staat, is eigenlijk een open deur, maar wordt toch nadrukkelijk genoemd: we maken het beleid namelijk samen met de inwoners, en niet in het gemeentehuis.
 • Ook de gezonde woon-en leefomgeving komt op diverse plekken in het akkoord terug.
 • Mantelzorg: “Wij koesteren de mantelzorger en willen het mantelzorgcompliment in praktische en financiële zin opwaarderen”.
 • “De loketfunctie en de daarbij behorende backoffice beter bereikbaar maken”.
 • Ombudsman: “Wij willen bezwaren laagdrempelig onafhankelijk afwikkelen en gaan de haalbaarheid van een ombudsfunctie in regionaal verband onderzoeken”.
 • Over het subsidiebeleid is opgenomen dat het “doeltreffend is (gekoppeld aan heldere gemeentelijke doelstellingen), doelmatig en te allen tijde rechtmatig”.
 • Wonen: “te zorgen voor voldoende sociale woningbouw, met nadrukkelijk ook aandacht voor sociale woningbouw in de dorpen”.
 • “Wij onderzoeken de mogelijkheid voor de introductie van groenkorven”.
 • Handhaven en regels naleven komt goed terug in het akkoord, ook in relatie tot veiligheid.
 • Over de intensieve veehouderij is een groot aantal afspraken gemaakt, in relatie tot de visie veehouderij, ook praktische zaken als een “netwerk van meetpunten voor luchtkwaliteit”.
 • Beter fietsnetwerk: “Om het gebruik van de fiets te stimuleren realiseren wij de ‘Derde Ring Venray’, en “Wij zitten in op het mogelijk maken van meer elektrische oplaadpunten voor auto en fiets”.

Samengevat: met deze punten en de andere afspraken in het coalitieakkoord is er volgens ons een goede basis voor de komende vier jaren en ook de periode daarna. Niet alleen voor de coalitiepartijen, want we denken dat ook de oppositie voldoende aanknopingspunten zal terugvinden.

vrijdag 20 april 2018

CDA, D66 en VENRAY Lokaal willen coalitie vormen.

De afgelopen weken hebben er informerende gesprekken plaats gevonden met het CDA. 
De gesprekken met het CDA hebben onze afgevaardigden van VENRAY Lokaal als ontspannen en constructief ervaren. 
Op basis van deze gesprekken heeft het CDA vanavond bekend gemaakt dat zij met VENRAY Lokaal en D66 een coalitie wil vormen. 
Dit doet ook recht aan de verkiezingsuitslag. 
De formatie zal de komende weken plaatsvinden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat er half mei een coalitieakkoord ligt, waarin alle drie de partijen zich zullen herkennen.
Onze beoogd wethouder Carla Brugman wil met veel enthousiasme aan het werk gaan voor een mooi en duurzaam Venray.maandag 26 maart 2018

VENRAY Lokaal blijft steken op 5 zetels

Het resultaat van de hertelling is: 
CDA
+ 15 stemmen
SP
-3 stemmen
D66
+2 stemmen
Samenwerking Venray
-11 stemmen
VVD
+3 stemmen
PvdA
+3 stemmen
VENRAY Lokaal
-1 stem
Vervolgens hoeft er dus GEEN loting plaats te vinden voor de 3de restzetel, deze gaat naar het CDA en brengt hen op 9 zetels en VENRAY Lokaal op 5.

Er hebben zich wel verschuivingen onderling op de lijst plaatsgevonden, maar liefst 111 stemmen van VENRAY Lokaal kwamen de eerste telling op de verkeerde plaats terecht. Iemand van ons bleek bv. na hertelling 63 stemmen teveel en iemand kwam er 70 te kort. Ook bij andere partijen waren er afwijkingen van max 9 stemmen p.p.
Het gevolg, voor ons, is dat Yvon Peters (woensdagavond benoemd voor een zetel) GEEN raadszetel krijgt voor VENRAY Lokaal. 
Ze pakt het gelukkig heel sportief op.
Ze zegt hierover tegen Peel en Maas: 
"Wel jammer, maar ik wist donderdag al snel dat de telling niet klopte. Als er geen hertelling was geweest, dan had ik mijn zetel niet aangenomen. Het moet wel democratisch gebeuren", reageerde ze sportief. 
Yvon (17), zul je naast Mees (16)en Tolgahan (21) zeker terugzien in de commissiepool van VENRAY Lokaal. Deze verjongende/verfrissende blik is heel erg welkom bij onze lokale partij.

Ook de burgemeester uit zijn ongenoegen over de manier waarop wij stemmen/stemmen tellen in Venray en zget op Twitter: 
We moeten anno 2018 onder ogen zien dat onze manier van stemmen en van stemmen tellen niet meer van deze tijd is en te grote foutrisico’s met zich mee brengt. De roep om hertellingen zal groeien en groeien.
Wat dit vervolgens voor gevolgen zal hebben is ons op dit moment onbekend.

De zetelverdeling bij VENRAY Lokaal ziet er als volgt uit:

1. Carla Brugman
2. Tino Zandbergen
3. Theo Francken
4. Ahmet Kocyigit
5. Richard de la Roy

Nog enkele statistieken:

ZETELVERDELING

   

CDA

5439

9

SP

2425

4

D66

2363

3

Samenwerking Venray

1978

3

VVD

1714

2

PvdA

789

1

Venray Lokaal

3615

5

 

STATISTIEKEN

 

Aantal stemgerechtigden

34831

Geldige stempas

16507

Geldig volmachtsbewijs

 1996

Toegelaten kiezers

 18503

Geldige stembiljetten

 18323

Ongeldige stembiljetten

  83

Blanco stembiljetten

 100

Aangetroffen stembiljetten

 18506

Opkomstpercentage

 53,13%

 

 De totale definitieve verkiezingsuitslag is HIER te bekijken.

vrijdag 23 maart 2018

VENRAY Lokaal vraagt hertelling aan.

We hebben onregelmatigheden aangetroffen in de telling. De definitieve onthulling van de uitslag is geschorst. De ruim 18.000 stemmen van de gehele gemeente Venray gaan opnieuw geteld worden op maandagochtend vanaf 08.30 uur in de sporthal De Wetteling.
Om 17.00 uur verwacht men in het gemeentehuis de definitieve verkiezingsuitslag te kunnen tonen.
Hopende dat een loting dan niet meer nodig zal zijn.


Later meer....

donderdag 22 maart 2018

VENRAY Lokaal is tweede partij van Venray en behaalt 5 zetels!

VENRAY BEDANKT!
Maar liefst 3615 personen gaven VENRAY Lokaal het vertrouwen voor de komende 4 jaren.
Met 53,1% was de opkomst dit jaar iets hoger dan 4 jaar geleden. Toen kwam 52,2% naar de stembus.
De eerste restzetel ging naar Samenwerking Venray, de tweede naar de SP en de derde is voor VENRAY Lokaal OF het CDA.
Beide partijen kwamen bij de berekening voor de laatste restzetel op exact hetzelfde getal uit. Aankomende vrijdag om 10.00 uur zal er geloot worden om deze zetel. Nog even spannend dus. 

Let wel: het gaat hier dus om 1 stem, dus ELKE STEM TELT. Had U NIET op VENRAY Lokaal gestemd, dan was de restzetel automatisch naar het CDA gegaan.

woensdag 14 maart 2018

Nog 1 week tot de verkiezingen, twijfelt u nog?

VENRAY Lokaal IN DUIDELIJKE TAAL

 

dinsdag 6 maart 2018

VERKIEZINGSMAGAZINE

Dit magazine wordt in week 11 huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Venray, je vindt deze tussen de bezorgde folders.
Het geeft je een inkijk wie wij zijn, waarom wij gefuseerd zijn, wat wij willen bereiken, wie verkiesbaar is en welke speerpunten we uitdragen. Het is een speciale editie in kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 
Veel leesplezier en hopelijk maakt het je keuze op woensdag 21 maart een stuk gemakkelijker!

KIES JIJ VOOR VENRAY? KIES VENRAY LOKAAL!


Klik op het magazine om het te openen (pdf)woensdag 10 januari 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA + KIESLIJST
 

woensdag 10 januari 2018

PERSBERICHT

Bekendmaking kieslijst en verkiezingsprogramma.

Een frisse en ambitieuze lijst, met vertrouwde en nieuwe gezichten. Getracht is een afspiegeling van de Venrayse samenleving neer te zetten. Met goede gedreven kandidaten afkomstig uit de wijken en kerkdorpen van Venray heeft de inwoner van Venray straks echt iets te kiezen.

Dinsdag 9 januari heeft de algemene ledenvergadering van de lokale fusiepartij VENRAY Lokaal de kieslijst vastgesteld. Ook is het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt.

Op de 38 kandidaten tellende kieslijst worden plaats 1 en 2 ingenomen door respectievelijk Carla Brugman en Tino Zandbergen. Op plaats 3 staat Toon Kerkhoff, gevolgd door Cees de Vocht op 4. Theo Francken, nu raadslid voor PP2, bezet plaats 5 op de lijst van de fusiepartij. Bij de eerste tien staan nieuwkomers Yvon Peters (7), André van Maarschalkerwaard (8) en Mees Hillenbrink (10). De lijst wordt afgesloten door diverse lijstduwers. De kieslijst telt overigens 14 vrouwen, 13 personen woonachtig in de kerkdorpen en 17 nieuwe kandidaten. De jongste is ten tijden van verkiezingen 16 en de oudste 77.

VENRAY Lokaal is een partij die iedereen de kans geeft om mee te praten over zaken die spelen in de gemeentelijke politiek. De lokale democratie kan zo ten volle tot zijn recht komen. Ook jongeren maken hier deel van uit. De kloof tussen politiek en jongeren wordt steeds groter, te groot vinden wij. Ze hebben een ‘frisse kijk’ op zaken en hebben tenslotte ‘de toekomst’. Bovendien zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de politiek. In Venray is de gemiddelde leeftijd van de zittende raadsleden 52 jaar. 70% is 46 jaar of ouder.

VENRAY Lokaal is trots op Yvon Peters (17) uit Oirlo en Mees Hillenbrink (15) uit Heide. Zij hebben de handschoen opgepakt en hebben weloverwogen en met volle overtuiging voor de lokale politiek gekozen, als start van hun politieke carrière. Dat houdt ook in dat ze bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd ook bereid zijn om deel uit te maken van de Venrayse gemeenteraad. Dus allerminst een verkiezingsstunt.

Na een jaar van inventariseren via meerdere sessies van de “Spiegel van Venray”, centrum- en evenementenbezoeken, sociale media, en andere vormen van input is er een gedegen en breed gedragen verkiezingsprogramma samengesteld. Bent u nieuwsgierig naar dit programma? Deze is samen met de kieslijst te vinden op www.venraylokaal.nl.

VENRAY Lokaal is klaar voor een mogelijke plek in de coalitie. 

zondag 24 december 2017

WARME WENSEN

 

zondag 17 december 2017

NIEUWSBRIEF EDITIE 4 - 2017

donderdag 23 november 2017

MESTFRAUDE OVERLEG DEURNE

 (foto: Omroep Brabant)

VENRAY Lokaal (Toon Kerkhoff en André van Maarschalkerwaard) was op 21 november in Deurne aanwezig bij een bijeenkomst van verontruste politieke partijen.
Met ruim 20 personen van partijen die milieu en volksgezondheid hoog in het vaandel hebben staan, werd er gesproken over de problematiek in de veehouderijsector.
De mestfraude heeft natuurlijk iedereen opgeschrikt, maar vormt natuurlijk maar een deel van de ongewenste effecten van het geheel.
Het was bijzonder positief om samen te werken aan een constructieve oplossing voor een probleem dat ons allemaal raakt.

Zo zie je maar: de zorg voor onze leefomgeving houdt gelukkig niet op bij de gemeentegrens!

Uitgebreid onderzoek NRC over "het mestcomplot"

Zie ook de animatie: zo ziet mestfraude eruit:

woensdag 16 november 2017

UNIEK LIJSTTREKKERSDUO

De leden van VENRAY Lokaal hebben op woensdag 15 november 2017 Carla Brugman en Tino Zandbergen unaniem als lijsttrekkers aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

VENRAY Lokaal is de nieuwe fusiepartij, die is ontstaan uit de beide lokale partijen PP2 en inVENtief. Zij  hebben de afgelopen 8 jaar héél nadrukkelijk het lokale geluid in de gemeenteraad van Venray laten horen. Dit geluid wordt erg gewaardeerd en zal door het samengaan als VENRAY Lokaal zeker versterkt worden.

Met de brede bestuurlijke ervaring en politieke bekendheid van Carla Brugman en de inhoudelijk sterke dossierkennis van Tino Zandbergen heeft VENRAY Lokaal een uitstekend lijsttrekkersduo, waarmee de gemeenteraadsverkiezingen vol vertrouwen worden ingegaan. Bovendien blijven PP2 en inVENtief op deze manier goed verankerd binnen VENRAY Lokaal. De leden hebben uitgesproken dat VENRAY Lokaal een sterke, lokale middenpartij in het politieke spectrum in Venray moet zijn. Links en rechts binden en de cultuurverschillen overbruggen, dat zijn enkele van de uitdagingen die Carla en Tino, met ondersteuning van de leden en sympathisanten, vanaf nu graag zullen aangaan.

De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van een ambitieuze kieslijst. Van eventuele kandidaten voor de kieslijst wordt kwaliteit verwacht om te kunnen functioneren in de Gemeenteraad of in de raadscommissies. Gezien de belangstelling die VENRAY Lokaal nu al ervaart in de samenleving zal de kieslijst die kwaliteit zeker gaan bieden.

donderdag 19 oktober 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2018

Hier vindt u onze laatste algemene beschouwingen op de programmabegroting 2018 inclusief meerjarenbegroting. 21 maart zullen de lokale politieke partijen inVENtief en PP2 verkiesbaar zijn als VENRAY Lokaal, 1 sterke lokale politieke partij!

De algemene beschouwingen komen aan bod in de raadsvergadering van dinsdag 7 november 2017, aanvang 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Uiteraard is deze vergadering ook LIVE te volgen, of achteraf na te luisteren en via Omroep Venray RADIO of live streaming

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

Klik op de link voor de programmabegroting 2018
De algemene beschouwingen kunt u hieronder openen/downloaden als PDF.